O přehradě

Povodí Odry, státní podnik
investor stavby přehrady v Nových Heřminovech

Jedná se o připravovanou protipovodňovou přehradu na řece Opavě. Vláda České republiky určila investorem vodního díla státní podnik Povodí Odry. Jde o základní prvek systému protipovodňových opatření na této řece.

Popis přehrady Nové Heřminovy
Přehrada Nové Heřminovy jako hlavní prvek komplexu opatření na horní Opavě

Velikost

 • Objem nádrže: 14,54 mil. m3
 • Maximální výška hráze: 26,5 m
 • Délka hráze v koruně cca 330 m
 • Délka zátopy cca 2900 m
 • Zátopová plocha 129,64 ha

Plocha povodí

 • Průměrný průtok na řece Opavě 3,55m3/s
 • Q100 (průtok při stoleté vodě) 206 m3/s (netransformovaný)

Rozsah chráněného území

 • Rozsah ohroženého území povodní Q100 (stoletá voda): 1710 ha
 • Počet obyvatel žijících v ohroženém území Q100 : 16 000
 • Počet obyvatel přímo ohrožených povodní Q100: 6 000
VD Nové Heřminovy

Účel nádrže

Protipovodňová ochrana 16 000 obyvatel žijících na území podél řeky Opavy od obce Nové Heřminovy po město Opavu. Přehrada bude nadlepšovat průtoky v řece Opavě v době sucha a sloužit k rekreaci.

Technický popis přehrady

Jedná se o betonovou hráz s převáděním vody přes 4 spodní výpusti a 5 přelivů. Bude podobná přehradě Kružberk na řece Moravici.

Citlivé řešení pro živočichy a přírodu

Zajištění migrační prostupnosti pro živočichy

Opatření zmírňující vliv přehradní hráze na chod štěrků v řece Opavě

Říční delta s bohatou vegetací

I přesto, že se jedná o technické vodní dílo, řeší mnoho ekologických požadavků.

Doprovodná protipovodňová opatření

Přehrada je hlavním prvkem celého systému opatření proti povodním na řece Opavě. Je doplněna o říční úpravy, malé vodní nádrže, zpřírodnění vodních toků, stavby dopravní  a opatření pro rozvoj, rekreaci a cestovní ruch.

Obec Zátor, letecký pohled proti toku na úsek mezi silničním mostem v km 82.510 dle TPE a revitalizací v dolní části obce - po realizaci úprav (zvýrazněné kontury navrhovaných konstrukcí)

Říční úpravy

Ve všech řešených úsecích bylo snahou dosáhnout rozšíření poříčního prostoru a vytvořit podmínky pro zlepšení budoucího vývoje říčních koryt. Území údolní nivy řeky Opavy je v celém úseku charakteristické rozvolněnou zástavbou. Zatímco mimo zástavbu mají navržená opatření povahu revitalizačních úprav a zásahů pro iniciaci přirozeného vývoje a ochrana nemovitostí je zajišťována odsazenými hrázemi, v dílčích úsecích procházejících soustředěnou zástavbou v centrech obcí bylo také nutné minimalizovat dopady na nemovitosti a stavby.

Nádrž Lichnov III, celkový letecký pohled- po realizaci nádrže

Suché nádrže

Návrhové parametry jednotlivých nádrží byly optimalizovány pro tlumení lokálních přívalových povodní a ověřeny simulacemi na srážkoodtokovém modelu i pro regionální srážky. Plochy zátopy všech suchých nádrží jsou revitalizovány a jsou zde vytvářeny předpoklady pro vznik nových, na vodu vázaných biotopů.

Revitalizace řek

Revitalizace (zpřírodnění) řek

V rámci souboru opatření na horní Opavě má dojít ve spolupráci s odborníky –ichtyology k nápravě říčních biotopů.

VD Nové Heřminovy

Dopravní řešení

Nové Heřminovy jsou připravovány citlivě s ohledem na zájmy obyvatel, s odpovídajícími finančními náhradami pro zasažené majitele domů a pozemků.Před zahájením výstavby vodní nádrže Nové Heřminovy bude vybudována přeložka silnice I/45 Krnov – Bruntál.

Podpora rekreace

Podpora cestovního ruchu navázaného na vodní dílo

Cyklostezky

Využití řeky Opavy pro vodáky

Rekreační stezka kolem nádrže

Informační centrum na přehradě

Rekreace u přehrady
Vizualizace přehrady NH
Rekreace a cesty kolem přehrady NH
Hráz přehrady NH

Možný rozvoj obce Nové Heřminovy

Projekt počítá s rozvojem obce Nové Heřminovy v blízkosti nádrže

 • Nové rozvojové zóny
 • Zvýšení protipovodňové ochrany obce Nové Heřminovy
 • Řešení odpadních vod
 • Nové komunikace
 • Obecní informační systém
Možný rozvoj obce