Stav realizace

2023
Červen

Vydáno územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě (22. června 2023)

2021
Prosinec

Dokončení protipovodňové ochrany obce Branice na polském území

Prosinec

Dokončení opatření v prostoru jezu Kunov

Prosinec

Dokončení výstavby protipovodňových opatření v obci Holasovice

Leden

Zahájeno územní řízení pro výstavbu přehrady Nové Heřminovy

2020
Červen

Rozhodnutí ministerstva dopravy

  • Námitka obce Nové Heřminovy o podjatosti Krajského úřad Moravskoslezského kraje byla zamítnuta v rámci povolení zvláštního užívání místní komunikace na silničním pozemku v k. ú. Nové Heřminovy.
  • Námitka obce Nové Heřminovy o podjatosti Krajského úřad Moravskoslezského kraje byla zamítnuta v rámci povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku v k. ú. Nové Heřminovy na místní komunikaci v obci Nové Heřminovy.
2019
Říjen

Dokončení výstavby suché nádrže Jelení.

Duben

Nejvyšší správní soud

Kasační stížnost žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta.

2018
Prosinec

Dokončení výstavby suché nádrže Loděnice

Duben

Návštěva Ministra zemědělství Jiřího Mílka v obci Zátor.

Leden

Byla podaná žádost o uzemní rozhodnutí pro I. část protipovodňové stavby v obci Zátor.

2017
Prosinec

Byla podaná žádost o uzemní rozhodnutí na městském úřadě     v Krnově.

Probíhají postupné demolice vykoupených objektů. V budoucí zátopě vodního díla Nové Heřminovy bylo odstraněno 10 objektů.

V zátopě vodního díla je majetkově vypořádáno ve prospěch státního podniku Povodí Odry 98% nemovitostí.

Říjen

Dokončena dokumentace pro územní řízení pro Vodní dílo Nové Heřminovy.

Srpen

Dokončení modelových výzkumů objektů hráze vodního díla.

Červenec

Vládní usnesení č. 529 z 24. července 2017 majetkoprávní vypořádání v období 2018 až 2019 nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I. etapa.

2016
Listopad

Geologický průzkum.

Červenec

Podrobná biologická hodnocení oblasti.

Březen

Modelový výzkum prostoru pro ukládání splavenin.

2015
Duben

Usnesení vlády ČR o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR s plochou pro opatření v povodí horního toku řeky Opavy.

2014
Duben

Usnesení vlády ČR č. 251 ze dne 16. 4. 2014 – Pokračování v úsporné variantě, I/45, schváleny kompenzační opatření pro obec Nové Heřminovy ve výši přes 400 mil. Kč.

2013
Listopad

Třetí konference v Krnově o povodňové ochraně na horní Opavě v Krnově.

2012
Červen

Dokončení „Územní studie dopadů realizace údolní nádrže Nové Heřminovy na území obce Nové Heřminovy“ jako základního podkladu pro nový územní plán obce.

Únor

MŽP (EIA) Kladné posouzení vlivu záměru včetně nádrže Nové Heřminovy na životní prostředí.

2011
Únor

Nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jejichž součástí je plocha VZ1 pro opatření v povodí horního toku řeky Opavy, které je definováno jako veřejně prospěšná stavba.

Únor

Usnesení vlády ČR č. 119 ze dne 16. 2. 2011 – Pokračování, výkupy dokončení.

2010
Listopad

Zrušení dosavadní stavební uzávěry na území obce Radou Moravskoslezského kraje jako reakce na přípravu opatření vyplývajících z usnesení vlády z roku 2008.

2009
Listopad

Projednání záměru s Polskem na úrovni zmocněnců vlád pro hraniční vody.

Červenec

Stanovisko MŽP k SEA Plán oblasti povodí Odry, součástí byl i záměr výstavby opatření na horní Opavě.

2008
Srpen

Referendum o odmítnutí záměru výstavby přehrady.

Duben

Usnesení vlády ČR č. 444 ze dne 21. 4. 2008 Rozhodnutí o menší nádrži 15 mil. m3 a doprovodných opatřeních, zahájení výkupů, investiční záměr.

2007
Březen

Usnesení vlády ČR č. 220 ze dne 12. 3. 2007 Zpracování společné „Studie menší nádrže Nové Heřminovy o velikosti 15 mil. m3 v kombinaci s dalšími opatřeními v povodí horního toku řeky Opavy“.

2006
Prosinec

Vypracování společného posudku VUT, “ČVUT „Ochrana území v povodí horní Opavy před povodněmi“, posouzení všech dosud vypracovaných studií včetně studie Nadace Partnerství.

Listopad

Posudek na tuto studii (Německo).

Listopad

Usnesení vlády ČR č. 510 z 10. 5. 2006 (ve spolupráci MŽP a MZE hledat řešení).

Listopad

Ustavení pracovní skupiny MZe, MŽP.

2005
Prosinec

Posudek na tuto studii (Slovensko).

Duben

Studie zadaná Nadací Partnerství – Zkapacitnění  řeky Opavy v Krnově a začlenění toku do struktury města – autoři Čermák, Králová.

2004
Září

Ministerstvo zemědělství zadává zahraniční posudky Nizozemí, Itálie – nutné prověření dalších alternativ, včetně menší nádrže.

2003
Červen

Rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – schválení velké nádrže a přesunutí k rozhodnutí vládě.

Únor

Koncepční a rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území MSK, obsahuje velkou nádrž.

2002
Leden

Usnesení vlády ČR o schválení Změny č. 1 Územního plánu velkého územního celku Jeseníky s územním hájením nádrže Nové Heřminovy o velikosti 36 mil. m3

Říjen

Obec Nové Heřminovy jako první navrhuje malou nádrž v profilu pod svou obcí  – předkládá studii autorů Bilík, Dumbrovský.

2001
Březen

Druhá konference v Krnově o povodňové ochraně na horní Opavě v Krnově.

2000
Prosinec

Dokončeno prověření alternativ (úpravy krajině – VÚMOP 6/2000, suché nádrže – DHI,  AQUATIS).

20. st.
1999

Konference v Krnově o povodňové ochraně na horní Opavě – požadavek na prověření alternativ k velké nádrži

1997 / Prosinec

Definice „velké nádrže“ o velikosti 36 mil. mjako možného řešení (studie VÚV TGM).

1997 / Červenec

Povodeň na řece Opavě s dobou opakování více než 500 let.

1996

Vydán Územní plán obce Nové Heřminovy, jehož součástí je údolní nádrž Nové Heřminovy.

1988

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR schválilo seznam výhledových nádrží s jejich územním hájením publikací Směrného vodohospodářského plánu – „Vodní nádrže“, nádrž Nové Heřminovy o velikosti 135 mil. m3 součástí seznamu.

1973

Údolní nádrž Nové Heřminovy o velikosti 135 mil. m3 součástí Směrného vodohospodářského plánu.

1968

Vyhlášení stavební uzávěry na území obce Nové Heřminovy k omezení stavební činnosti z důvodu výstavby údolní nádrže o velikosti 135 mil. m3

1963

Geologický průzkum profilu a Technicko-ekononomické vyhodnocení stavby nádrže.

1953

Údolní nádrž Nové Heřminovy součástí Státního vodohospodářského plánu o velikosti 135 mil. m3 (celá obec postižena zátopou).

1911

Profil Nové Heřminovy na řece Opavě jako součást seznamu „Profilů přehrad na horní Odře a v jejím povodí“ (vypracováno zemskou vládou ve Slezsku, Opava).