Aktuality

Pod Krnovem začala výstavba protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy

16.07.2020

Stavba je umístěna na území Polské republiky v obci Branice. Jedná se o levý břeh řeky Opavy v km 64,90–68,44 podle staničení polského správce toku. Celá stavba je vyvolanou investicí v rámci souboru protipovodňových opatření na horní Opavě v místě pod městem Krnovem. Na základě dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Více zde

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má vysoký stupeň rozpracovanosti

9.07.2020

Vážení občané, po delší odmlce způsobené pandemií COVID-19 máte opět možnost seznámit se s aktuálními informacemi o přípravě a průběhu výstavby opatření na horní Opavě. Úvodem bych vám chtěl popřát pevné zdraví a optimismus, jež potřebujeme ke zvládnutí současné situace, která je pro nás všechny nová. Státní podnik Povodí Odry jako jeden ze subjektů kritické infrastruktury

Více zde

Soudní spor trvající od roku 2014 skončil pro obec Nové Heřminovy neúspěšně

1.07.2020

Nejvyšší správní soud – jako nejvyšší instance v rámci správních sporů – zamítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy. Spor vznikl v roce 2014, kdy se obec domáhala u Krajského soudu v Ostravě zrušení rozhodnutí o odstranění rodinného domu včetně stodoly. Návrh však krajský soud zamítl a obec poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,

Více zde

Přehrada Nové Heřminovy doplní současnou vodohospodářskou soustavu v povodí Odry

25.02.2020

Výchozí zásadou pro zajištění dostatku vody pro pitné účely, průmysl a vodní toky je využití současných kapacit vodních děl, která byla na území povodí Odry v minulosti vybudována. Za tímto účelem byla provedena v průběhu let 2016 až 2019 aktualizace Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) a samostatně hospodařícího uzlu v povodí Olše. Byly generovány nové

Více zde

Příprava demolic v rámci protipovodňových opatření na horní Opavě na rok 2020

6.02.2020

Státní podnik Povodí Odry je investorem vládou vybrané varianty menší přehrady Nové Heřminovy, která musí být doplněna dalšími protipovodňovými stavbami až po město Opavu. Vládou zvolená varianta menší přehrady umožňuje zachovat 80 % původní zástavby obce Nové Heřminovy. Přesto je ale potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice a Holasovice, ale

Více zde

Vstupovat do opuštěných domů určených k demolici je nebezpečné

21.01.2020

Realizace protipovodňových opatření v rámci horního toku řeky Opavy pokračují. Aby mohly být postupně realizovány jednotlivé stavební celky, státní podnik Povodí Odry prováděl výkupy pozemků a nemovitostí, které nyní čekají na demolice. Jedná se o opuštěné objekty, které lákají některé zvědavce ke vstupu do mnohdy nebezpečných míst, přestože jsou tato místa označena výstražnými cedulkami. Znovu proto

Více zde

Neustále posilujeme bezpečnost vodních děl

10.01.2020

Základním předpokladem fungování všech vodních děl je jejich bezpečnost. Vodní díla, jako jsou např. přehrady, nádrže, poldry, jezy a ochranné hráze, musejí být vzhledem k potřebě jejich dlouholeté funkčnosti pod neustálou kontrolou. Kontrola se provádí v rámci technickobezpečnostního dohledu (dále TBD). Obecně se pojmem TBD rozumí zjišťování technického stavu určených vodních děl sloužících ke vzdouvání nebo

Více zde

Termín příštích vydání zpravodaje Vodohospodáři informují bude reagovat na aktuální dění v rámci projektu Protipovodňová opatření na horní Opavě

6.01.2020

V roce 2019 státní podnik Povodí Odry přistoupil ke snížení počtu vydaných zpravodajů na tři čísla ročně. V roce 2020 počet vydání bude zachován, jedinou změnou bude termín vydání, který vždy přizpůsobíme aktuální situaci. Zpravodaj Vodohospodáři informují budeme i nadále distribuovat zdarma na obecní a městské úřady v obcích i městech ležících v povodí horního toku řeky Opavy. V elektronické

Více zde

Pokračujeme v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě

2.09.2019

Vážení občané, dovolte mi, abych jako nový generální ředitel státního podniku Povodí Odry vyjádřil plnou podporu realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy, kam patří i výstavba vodního díla Nové Heřminovy, a ubezpečil vás, že ve své činnosti navážu na své předchůdce. Státní podnik Povodí Odry pod mým vedením se jako investor plánovaných protipovodňových

Více zde

Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích

12.06.2019

Také v roce 2019 bude státní podnik Povodí Odry pokračovat v realizaci jednotlivých částí opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy výstavby vodního díla Nové Heřminovy. Mezi významné stavební práce zmíněných protipovodňových opatření patří výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Místem stavby je pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení prací je plánováno na

Více zde