Bylo vydáno územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéBylo vydáno územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě
27.06.2023

Stavební úřad v Bruntálu vydal dne 22. června územní rozhodnutí pro umístění stavby Vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. Přehrada Nové Heřminovy řeší oba hydrologické extrémy,
jak povodně, tak sucho, které jsou prohlubovány klimatickou změnou. Zahájení stavebních prací
na přehradní hrázi se předpokládá v roce 2027. „Přehrada je bezpečné a ověřené řešení, které garantuje jak tlumicí efekt na povodňové vlny pro údolí toku Opavy, tak nalepšovací účinek pro zvolenou zabezpečenost odtoku vody z nádrže, a to i pro budoucí generace, které může ohrožovat klimatická změna,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Připravovaná vodní nádrž Nové Heřminovy je víceúčelovým vodním dílem a řeší:

 • ochranu 16 tisíc obyvatel před povodněmi zejména v Nových Heřminovech, Zátoru, Branticích, Krnově a v Opavě,
 • sucho na řece Opavě od přehrady po soutok s Moravicí ve městě Opava včetně úseku tzv. hraniční Opavy (střednice koryta vytváří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem) a po převážnou část roku bude nádrž garantovat nalepšovaný průtok 1 100 l/s,
 • odvedení splaškových vod z budoucího rozvojového území předpokládané rozptýlené zástavby podél zátopy vodního díla včetně splaškových vod z provozního střediska přehrady směrem
  do Zátoru, u vlastní obce Nové Heřminovy se předpokládá čištění odpadních vod lokálním způsobem v místě jejich vzniku,
 • zlepšení ekologického stavu řeky Opavy pod přehradou pomocí revitalizací a úprav toku přírodě blízkým způsobem,
 • rozvoj rekreace a pracovních příležitostí kolem zátopy vodního díla a jeho okolí,
 • výrobu tzv. zelené energie využitím vodní síly.

Projektová dokumentace údolní nádrže kompenzuje:

 • chod splavenin řekou Opavou návrhem usazovacího místa nad zátopou budoucího vodního díla
  a rozplavovacím objektem pod přehradou,
 • zprůchodnění přehradní hráze pro vodní organismy pomocí vytvoření drobného vodního toku, který vznikne a bude odvádět část průtoku již nad zátopou, a který bude výškově veden zhruba
  po vrstevnici, projde tělesem hráze a následně bude traverzovat zpět do toku, kdy zároveň zhruba
  u poloviny základního odtoku tak nebudou měněny jakostní parametry povrchové vody řeky Opavy,
 • resp. podporuje dynamiku a rozmanitost řeky Opavy v horním konci vzdutí, kde jsou navrženy tůně, říční ramena a litorální pásmo. Podél zátopy a navrhovaných objektů budou vysazeny břehové a doprovodné porosty.

Ministerstvo zemědělství pověřilo přípravou a realizací souboru opatření na horní Opavě s klíčovým prvkem těchto opatření údolní nádrží Nové Heřminovy Povodí Odry, státní podnik. Postup přípravných a realizačních prací je řízen příslušnými usneseními Vlády ČR (naposled z května 2022).

Zahájení přípravných stavebních prací se předpokládá v roce 2026 a vlastní stavební práce
na přehradě by měly být rozvinuty v letech 2027 až 2031 a na rok 2032 je plánováno první napouštění nádrže, její zkušební a plné zatížení a následně uvedení do běžného provozu.

Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 mld. Kč včetně opatření v obci Nové Heřminovy.

Nezbytnou podmiňující stavbou je přeložka silnice I/45 podél plánované zátopy vodního díla, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic z pověření Ministerstva dopravy.

Údolní nádrž Nové Heřminovy je součást Opatření na horní Opavě, která se skládají z měřicích stanic (zhotoveny v počtu 9 stanic), z malých vodních nádrží (zhotoveno 5 nádrží s celkovým objemem kolem 1 mil.m3) a z říčních úprav (zhotoven jez Kunov a říční úpravy, které jsou již samostatně funkční, postupně se připravují a budou realizovat další úseky). Celkem již bylo při přípravě a realizaci Opatření na horní Opavě investováno 1,343 miliardy Kč. Bez údolní nádrže Nové Heřminovy nebude systém jako celek plně funkční a spolehlivý.

Vodní dílo Nové Heřminovy využívá synergického efektu a spolupracuje s malými vodními nádržemi, říčními úpravami převážně prováděnými přírodě blízkým způsobem a komplexními pozemkovými úpravami v krajině, a tím se zajišťují výše uvedené účely. V současnosti se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení přehrady Nové Heřminovy a na přípravě říčních úprav pod hrází, které se musí zhotovovat postupně směrem po vodě od obce Zátor, přes Brantice až po město Krnov včetně, kde se myslí i na humanizaci toku, a to návrhem kupříkladu náplavek nebo propojením řeky a domů s pečovatelskou službou pro seniory. Samostatně je již připraveno zahájení protipovodňové stavby v Branticích, jejímž řešením je změna pevného jezu na jez pohyblivý se zapojením obtokového ramene za povodní, která již nyní přinese obci užitek. A pro umožnění výstavby protipovodňových opatření v Zátoru se připravuje kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zátor.

Na jedné straně je prakticky připravena budoucí zátopa údolní nádrže Nové Heřminovy, z níž již jsou vymístěny stavby od rodinných a rekreačních domů až po zemědělské objekty a na straně druhé zásadní část obce Nové Heřminovy (kolem jejích 4/5) zůstává připravovanou přehradou nedotčena a je umožněn její postupný a přirozený rozvoj profitující z umístění vodního díla pod obcí.

Základní parametry údolní nádrže Nové Heřminovy:

Tížní betonová hráz o délce v její ose 330 m, výška hráze 26,5 m, celkový objem nádrže 14,54 mil.m3 a z toho 11,56 mil.m3 je určeno k tlumení velkých vod (stoletá povodeň je tlumena z 206 na 100 m3/s),  celková plocha zátopy činí necelých 130 ha. Zásobní objem o velikosti 3 mil.m3 zajistí nalepšovací účinek 1 100 l/s. Přehradní hráz je navržena na návrhovou tisíciletou povodňovou vlnu a musí odolat i kontrolní povodňové vlně, která byla stanovena na 10 000 letou vodu.

Post your comments here