Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéOpatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice
18.05.2022

Povodí Odry, státní podnik, připravuje jako investor realizaci souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy (dále „Opatření na horní Opavě“ nebo „OHO“). Jeho součástí je ochranná nádrž VD Nové Heřminovy, opatření na vodních tocích, využívající technické i přírodě blízké přístupy, a soubor dalších organizačních a kompenzačních opatření a dalších aktivit v území.

V úseku řeky Opavy od VD Nové Heřminovy po město Krnov jsou v průchodu intravilánů obcí připravována opatření pro snížení povodňových rizik založená na úpravách pro dosažení potřebné průtočné kapacity toku s předpokladem funkce VD Nové Heřminovy. Jednou z těchto staveb je i stavba 02.060 – Opatření v úseku Brantice.

V současné době je pro Povodí Odry, státní podnik, připravována společností AQUATIS a.s. dokumentace pro vydání společného povolení pro dílčí stavbu 02.061 Jez Brantice. Dotčený úsek je vymezen ř. km 77,6 až 78,7 (na levém břehu ř. km 79.200, staničení dle správce toku) a řeší prostor stávajícího jezu Brantice a přilehlé území.

Snížení negativních projevů povodní se dosáhne náhradou dnešního pevného jezu za jez pohyblivý (vakový), který bude za povodní snížen až na úroveň jeho pevné spodní stavby. Současně dojde k přizpůsobení stávajícího náhonu tak, aby se náhon mohl podílet na převádění povodňových průtoků. Návrhový průtok koryta v místě stavby, ve shodě s koncepcí staveb OHO, odpovídá stoletému průtoku se započtením účinku plánovaného VD Nové Heřminovy, přičemž na převádění povodňových průtoků se bude podílet koryto Opavy a rekonstruovaný náhon.

Za běžných průtoků zajistí vakový jez vzdutí hladiny umožňující odběr vody do náhonu. Jez bude nově doplněn rybím přechodem a bude obnovena funkce štěrkové propusti. Stavbou dojde k nápravě nevyhovujícího technického stavu jezu, náhonu a odpadního koryta při respektování nutné koexistence s okolními nemovitostmi.

Součástí stavby je dále nová levobřežní zeď v nadjezí a úprava koryta v podjezí dosahující cca 35 m za současný silniční most. Tento málo kapacitní most pod jezem bude v současné poloze nahrazen mostem novým s vhodnějšími průtočnými charakteristikami. Navrhovaná náhrada mostu vyvolá přeložku inženýrských sítí umístěných na mostní konstrukci (tj. stávajícího vodovodu a sdělovacího vedení), které budou v cílovém stavu opět přeloženy na novou mostní konstrukci nebo jejich funkce bude zajištěna jiným technickým řešením podle podmínek jejich správců. Rekonstruovaný jez bude vybaven prvky pro jeho překonání vodáky a prvky pro zajištění bezpečnosti osob. Nově navržený rybí přechod bude umístěn v prostoru pravobřežního zavázání.

Předpokládané časové údaje o realizaci stavby

Zahájení stavby: 11/2022

Ukončení stavby: 12/2024

Post your comments here