Protipovodňová ochrana Branic na polském území je dokončená

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéProtipovodňová ochrana Branic na polském území je dokončená
24.01.2022

Výstavba protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy v úseku pod Krnovem je situovaná na polském území. Jedná se o vyvolanou investici, která kompenzuje vliv českých protipovodňových opatření na polském území v rámci staveb Opatření na horní Opavě. Hráz je konkrétně umístěna v obci Branice, pod městem Krnov, na levém břehu řeky Opavy v km 64,90–68,44 (podle staničení polského správce toku) a navazuje na již zrealizovaná protipovodňová opatření na území České republiky, na levém břehu řeky Opavy, dokončená v minulých letech.

„Účelem stavby je ochrana zástavby obce Branice, místní části Bliszczyce před povodněmi rekonstrukcí stávající protipovodňové hráze v délce 2 827 m s výškou koruny na úrovni hladiny vody odpovídající návrhovému průtoku QNÁV=270 m3/s, s bezpečnostním převýšením 0,8 m. Hodnota návrhového průtoku byla stanovena při zpracování studie opatření na horní Opavě a přibližně odpovídá Q50– Q100 (padesáti až stoletá voda) se zohledněním transformačního účinku nádrže Nové Heřminovy a dalších opatření navrhovaných v povodí horní Opavy. Parametry rekonstruované hráze zároveň odpovídají požadavkům polské legislativy na převedení Q200 s bezpečnostním převýšením min. 0,3 m,“ informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Součástí stavby byla také přestavba stávající betonové propusti na přítoku do MVE Bliszczyce, byly upraveny čtyři přejezdy přes hráz, zřízeny zpevněné manipulační komunikace na obou stranách hráze, meliorační příkopy na vzdušné straně hráze a ve dvou úsecích bylo provedeno opevnění vodního toku Opava lomovým kamenem. Dále na vzdušné straně hráze byla provedena obslužná komunikace v úseku od bývalé jednotky hraniční stráže až po státní hranici.

Na základě dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Státní vodohospodářský podnik Polské vody) byla stavba připravována a realizována podle polského práva a v souladu s polskými stavebně technickými normami a předpisy. Realizace stavby za necelých 110 mil. Kč probíhala v období 05/2020–11/2021. Financování stavebních prací bylo plně hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV.

Post your comments here