Stanovení záplavového území na řece Opavě v Holasovicích po výstavbě protipovodňových hrází

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéStanovení záplavového území na řece Opavě v Holasovicích po výstavbě protipovodňových hrází
29.04.2022

Zmenšení rozsahu záplavového území usnadní povolování doplňkových staveb ke stávajícím rodinným domům a dále občanům Holasovic poskytne podklad pro jednání s pojišťovnami ohledně snížení pojistných částek při pojištění nemovitostí. Současně aktualizované záplavové území bude využito zejména ve vyjadřovací, posudkové a poradenské činnosti správce toků a také bude sloužit jako podklad pro územní plánování.

Nutnost aktualizace záplavového území na řece Opavě přes obec Holasovice vyvolalo provedené protipovodňové opatření realizované v letech 2019 až 2021. Ochrana zastavěné části obce Holasovice je zabezpečena zejména zemní ochrannou hrází délky 1486 m, kterou doplňují funkční objekty (hrázové propusti, provizorní hrazení apod.), týkající se zejména drobného vodního toku Lipinky, přítoku řeky Opavy. Na dolním konci není hráz zavázána do rostlého terénu, předpokládá se zaplavení území za hrází zpětným vzdutím, ale jen v takovém rozsahu, aby nebyla nijak ohrožena stávající zástavba. Hráz je navržena na hodnotu průtoku 290 m3s-1, který odpovídá hodnotě stoletého průtoku ovlivněného budoucí nádrží Nové Heřminovy s převýšením koruny hráze o minimálně 0,6 m.

Odtokové poměry na řece Opavě přes Holasovice byly poprvé podrobněji řešeny ve Studii záplavového území a protipovodňových opatření na řece Opavě mezi městy Opavou a Krnovem v úseku ř. km 36.5-69.0 v roce 2002. Aktualizace tohoto záplavového území přes obec Holasovice byla provedena v úseku ř. km 46,3 až 51,389. Tedy v dolním konci se navazuje na úsek, který byl jako úsek s významným povodňovým rizikem řešen v rámci vytváření Plánů pro zvládání povodňových rizik. Na horním konci byl návrh dostatečně prodloužen nad zavázání nové hráze až po levobřežní přítok přitékající z polské obce Wysoka, aby byl co nejpřesněji podchycen přítok velkých vod shora natékajících do ohrázovaného úseku přes vlastní obec Holasovice.

Podklady pro vypracování návrhu záplavového území byly zejména digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), nové podrobné zaměření příčných profilů koryta řeky Opavy, včetně podchycení hlavních parametrů existujících objektů, které kříží nebo jsou umístěny v souběhu s korytem (mosty, lávky, potrubí, komunikace apod.), zaměření údolních profilů a jejich slícování s digitálním modelem terénu DMR 5G a aktuální hydrologické údaje o N-letých vodách (Q5, Q20, Q100 a Q500). Pro výpočet hladin byl použit 2D model proudění HEC-RAS.

Výsledky výpočtů prokázaly, že provedená opatření provedou obcí bezpečně stoletý průtok, zemní hráz má pozitivní vliv také na zmenšení rozlivů při vodě pětisetleté. Zvýšená pozornost byla při zpracování návrhu věnována rozlivům v místech ukončení hráze v prostoru pod obcí. Hráz není možno zavázat do rostlého terénu, proto byla navržena tak daleko po proudu řeky Opavy, aby při dosažení kapacity ochranné hráze voda zatékala zpětně na louku jen tak daleko, aby nedošlo k ohrožení stávající zástavby. Přestože pro toto území nevychází vymezení aktivní zóny a jedná se jen o záplavové území, je třeba jej do budoucna udržet nadále nezastavěné pro bezeškodný rozliv velkých vod při budoucích povodních.

Návrh aktualizovaného záplavového území, který připravila firma Aquatis a.s., byl předložen ke stanovení vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), který jej dne 15. 2. 2022 stanovil opatřením obecné povahy.

V aktualizacích záplavových území vyvolaných provedením protipovodňových opatření bude státní podnik Povodí Odry pokračovat obdobným způsobem i v následujících letech. V letošním roce byla zadána aktualizace záplavového území řek Ostravice a Olešné přes Paskov, poté bude následovat příprava aktualizace záplavového území řeky Opavy přes Děhylov z důvodů protipovodňových opatření prováděných v oblasti Hlučínského jezera.

Post your comments here