Ekologický prvek vodního díla zajistí migraci živočichů kolem nádrže

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéEkologický prvek vodního díla zajistí migraci živočichů kolem nádrže
6.06.2018

V prvním vydání našeho zpravodaje jsme vás informovali o hlavních ekologických aspektech připravovaného vodního díla Nové Heřminovy. Nyní bychom se chtěli postupně věnovat jednotlivým detailům. Prvním z řady dosud v Česku unikátních ekologických prvků použitých v projektu přehrady Nové Heřminovy je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování (migraci) zde žijícím rybám a dalším obyvatelům vodního prostředí.

 Záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy je situován v rozsáhlém území, které je v různé míře pozměněno lidskou činností, kde se ale současně vyskytují cenné přírodní hodnoty. Některým vlivům na životní prostředí se při zajišťování ochrany před povodněmi nelze vyhnout. Avšak tam, kde je předvídán negativní vliv opatření, je žádoucí dopady omezovat a do záměru včlenit také vhodné kompenzace. Od dřívějšího pojetí přípravy jiných protipovodňových opatření se záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy odlišuje systematičností řešení environmentální problematiky, šíří zpracovaných podkladů a způsobem promítnutí do skladby opatření. Opatření na horní Opavě představují komplexní soubor činností, který zahrnuje jak preventivní technická protipovodňová opatření, tak opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině či revitalizace a opatření na omezení vodní eroze. Vedle dosažení potřebné ochranné funkce byly brány v úvahu i environmentální souvislosti zvažovaných opatření.

Obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy pro zajištění migrační propustnosti

Obtokem nádrže je označován soubor zařízení navržených za účelem migračního zprůchodnění vodního díla Nové Heřminovy. Zahrnuje rozdělovací objekt, vlastní koryto obtoku, které je v jednotlivých úsecích přizpůsobeno morfologii terénu, dále objekty na obtoku (odlehčovací objekty, podchody komunikací, přemostění, průchod přehradním profilem aj.) a zaústění do řeky Opavy pod přehradní hrází. Obtok je koncipován jako přírodě blízký členitý vodní tok. Od rozdělovacího objektu je jeho trasa vedena po levém břehu řeky Opavy a dále po levobřežním svahu nádrže a za průchodem přehradní hrází jeho trasa sestupuje levým údolním svahem do řeky Opavy až pod spádový stupeň v podhrází. Celková délka obtoku je cca 5,18 km. Průchod obtoku přehradní hrází se předpokládá na kótě dna 385,00 m n. m., což je 11,5 m pod korunou hráze. Rozdělovací objekt na horním konci obtokového koryta bude svým provedením umožňovat rybí obsádce v řece Opavě výstup z obtoku případně vstup do obtoku ve směru po proudu. Naopak ryby, které budou žít v nádrži a odpovídají spíše jezerním společenstvům, se do obtokového koryta díky spádovému stupni u rozdělovacího objektu nedostanou. Hlavním úkolem objektu ale bude rozdělovat průtoky v řece Opavě tak, aby do obtokového koryta natékalo při všech situacích vždy dostatečné množství vody pro život v obtokovém korytě.

Aby nevypadal obtok jako technické dílo, jsou vhodné úseky obtoku doplněny o vodní prvky, jako jsou meandry či tůně. Koryto tak svým charakterem zajistí životní podmínky pro různé druhy živočichů. Břehy obtoku budou provedeny v mírných sklonech a doplněny vhodnou vegetací připomínající přírodní toky. Ryze technickým dílem budou odlehčovací objekty na obtokovém korytě, které budou z obtoku odvádět nadbytečné množství přitékající vody (od rozdělovacího objektu nebo srážkové vody z přilehlých pozemků). Zajímavostí na obtokovém korytě je průchod obtokového koryta přehradní hrází. Z technického hlediska je na něj z důvodu bezpečnosti nutné nahlížet jako na přehradní výpust, průchod je tak pro případ povodně (při stoupání vody v nádrži) vybaven třemi nezávislými uzávěry. Z environmentálního hlediska obsahuje tento objekt i tzv. „suchou cestu“, která bude sloužit k migraci živočichů vázaných na bezprostřední okolí vodního toku (např. vydry). Pod hrázovým profilem dojde k výraznému zvýšení podélného sklonu obtokového koryta. Pro kompenzaci tohoto sklonu je na korytě navržena série přehrážek a tůní, které umožňují rybí obsádce překonat potřebné převýšení na vodním toku. Obtokové koryto je pod přehradní hrází zaústěno pod zde stojícím jezem, který neumožní další migraci ryb do prostoru přímo pod přehradou. Jedinou vodní cestou tak bude navržené obtokové koryto.

Post your comments here