Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéHlavní účel přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě
19.03.2021

Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

 Nejdůležitější funkcí heřminovské přehrady je tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě. Za běžné povětrnostní situace a za běžného provozu může hladina dostoupit nejvýše na úroveň tzv. zásobní hladiny, při níž je objem akumulované vody pro plnění účelu nádrže optimální (zhruba 3 mil. m3), a na této úrovni bude hladina vody v nádrži po převážnou část roku. Účelem nádrže za povodní je zachycení zvýšených přítoků (povodňové vlny), kdy hladina v nádrži pak může stoupat (při regulovaném odtoku) až do výšky maximální hladiny, tedy do objemu 14,54 mil. m3. Na snížení povodňových vln je určeno celých 80 % z objemu nádrže Nové Heřminovy. Laicky řečeno, v době vysokých průtoků přehradní hráz zadrží povodňové vody, které jsou pak postupně vypouštěny v době, kdy již nezpůsobují tak velké škody. Pokud jsou přítoky tak velké, že se objem přehrady naplní, voda bezpečnostním přelivem volně protéká pod hráz. Taková situace je však velmi málo pravděpodobná a mohla by se vyskytovat přibližně jednou za 200 až 500 let.

Druhým extrémem je období sucha, kdy díky vypouštění naakumulované vody může přehrada zajistit v řece vodu, která je potřebná pro vodní živočichy.

„Přehrada může být velmi prospěšnou stavbou také pro bruntálský region jako místo k rozvoji vodních sportů a rekreaci a může přinést místním obyvatelům také pracovní příležitosti a finanční prostředky. Zde je nutné zmínit velký rozdíl ve způsobu přípravy a projektování oproti již postavené přehradě Slezská Harta, která byla připravována v období tuhé normalizace s minimálním ohledem na obyvatele a jejich odškodnění. Naopak přehrada Nové Heřminovy je připravována citlivě s ohledem na zájmy obyvatel, s odpovídajícími finančními náhradami pro zasažené majitele domů a pozemků a s možností kompenzace dotčeným obcím,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

„Informace o zahájeném územním řízení je dobrou zprávou pro všechny občany Zátoru. Je to 23 let od povodní a stále byla protipovodňová ochrana naší obce v nedohlednu.  Pozemky v Zátoru jsou vykoupené, několik demoličních rozhodnutí vydaných a zrealizovaných, jiná čekají na provedení v letošním roce. Budeme velice rádi, když se projekt posune dál. Při každém větším dešti jsou lidé nešťastní, protože si pamatují, co tady v roce 1997 s povodněmi zažili. Byla jsem u začátku celého projektu, absolvovala jsem mnohá jednání, kdy se zkoumaly varianty a dělalo mnoho kompromisů v zájmu protipovodňové ochrany nejen našich obyvatel, ale i občanů Brantic, Krnova, Holasovic i části Opavy. V rámci dlouhých jednání a vůli vyhovět Heřminovským vznikla malá varianta přehrady i přes to, že Zastupitelstvo Kraje schválilo velkou. Došlo ke změně trasy sil I/45 i přes to, že je náročnější a mnohem dražší, aby se vyhovělo Heřminovským.  Je čas, aby Heřminovští vyhověli nám. Nyní jsou snad všechny požadavky splněny a územní i stavební řízení může probíhat bez obtíží a komplikací. Bez přehrady to prostě nepůjde,“ konstatovala starostka obce Zátor, Salome Sýkorová.

„V rámci protipovodňových opatření se v současné době staví v Holasovicích ochranná hráz kolem řeky Opavy. V roce 2018 byla dokončena stavba suché nádrže v místní části Loděnice, jejíž opodstatnění se významně projevilo při záplavách v loňském roce. Všechny zmíněné stavby včetně přehrady by pak měly společně fungovat, takže posun ve výstavbě vítáme a doufáme, že brzy budeme chránění před velkou vodou,“ řekl starosta obce Holasovice, Václav Volný.

„Jsme hrozně rádi, že došlo k posunu v přípravě výstavby přehrady, protože v loňském roce, kdy v měsíci říjnu 2020 byly dlouhodobé deště, tak hrozilo vylití řeky Opavy. Všichni občané měli strach, že se bude opakovat rok 1997. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy se jedná o rozsáhlý projekt, který nemůže fungovat bez nádrže. Na tom se shodli v rámci mnoha studií vodohospodářští odborníci,“ konstatoval starosta obce Brantice, Vladimír Dofek.

„Pro Opavu je Vodní dílo Nové Heřminovy podmínkou dalšího rozvoje rozsáhlé části města, ale taky podmiňuje zachování veřejných i soukromých investic v potenciálně zaplavované části Opavy. Ve skutečnosti tedy musíme ocenit desítky let trvající práci Povodí Odry, Ministerstva zemědělství i kraje. Je to práce pro Opavu a pro další města a obce ležící minimálně na řece Opavě. Při říjnové povodni v roce 2020 nám Nové Heřminovy chyběly. Ale stáli jsme na hrázích, které v Opavě za posledních 20 let Povodí Odry vystavělo, a viděli jsme na vlastní oči jejich efekt, který po vybudování celého vodního díla, bude ještě výraznější,“ konstatoval Michal Jedlička, náměstek primátory Statutárního města Opava.

Schválené řešení menší varianty vodní nádrže Nové Heřminovy je výsledkem odborného posuzování i politického rozhodování, jehož kombinací je komplexní protipovodňový systém, který zachová obec a nabízí ji kompenzace za zásah do jejího území a je vyrovnaný i z hlediska vlivu na životní prostředí.

Poznámka:

Hlavní funkcí údolních nádrží v povodí řeky Odry je dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro průmysl a služby, transformace neboli snižování povodňových průtoků, nadlepšení průtoků v tocích v období sucha a v neposlední řadě u některých nádrží i rekreace a výroba elektrické energie.

Jedná se o stručné shrnutí těch nejdůležitějších úkolů, které přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná a Těrlicko mají. V rámci opatření v povodí horního toku řeky Opavy se připravuje nádrž Nové Heřminovy, která doplní současnou vodohospodářskou soustavu povodí Odry a svými parametry bude účinně snižovat povodňové extrémy až do města Opavy včetně a zároveň bude svým nadlepšovacím účinkem (zhruba 850 l/s) garantovat dostatečný hygienický průtok v řece Opavě s nabídkou vody potenciálním uživatelům, zejména pro úsek řeky Opavy mezi Krnovem a Opavou, kde jsou historicky zaznamenávány nejnižší průměrné roční srážky v rámci povodí Odry.

Post your comments here