Hráz na levém břehu Opavy pod Krnovem

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéHráz na levém břehu Opavy pod Krnovem
20.06.2018

Koncem roku 2017 byla zahájena stavba, jejímž účelem je protipovodňová ochrana části českého území a polské obce Bliszczyce. Jedná se o opatření, které patří do souboru protipovodňových staveb na horní Opavě, a to v úseku pod Krnovem v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí a katastrálním území Opavské Předměstí. Stavební práce by zde měly být ukončeny v lednu roku 2019 a předpokládané náklady činí 22 mil. Kč.

Zhotovitel stavby v zimních měsících provedl nutnou přípravu pro zahájení stavby, vytyčil staveniště a osy stavby a dle povolení provedl kácení a mýcení dřevin. Za účasti archeologického dozoru bude následně sejmuta ornice, a pokud nebude nutné pokračovat v záchranném archeologickém výzkumu, začne zhotovitel provádět násyp ochranné hráze. Návrh protipovodňové hráze vychází ze stávající trasy a morfologie terénu. Na vzdušné straně hráze mezi hrází a odvodňovacím příkopem je navržena obslužná komunikace, která bude sloužit pro snadnější zpřístupnění přilehlých pozemků i hráze a zároveň bude sloužit jako spojnice s polskou obcí Bliszczyce. Pro přístup na návodní stranu je navržena polní cesta podél návodní paty hráze. Konstrukce hráze bude realizována ze zemního materiálu, svahy budou ohumusovány a osety. V místě křížení ochranné hráze s obslužnou komunikací je navržen hrázový přejezd. Stavby z celku opatření na vodních tocích jsou navrženy na transformovaný průtok nádrží Nové Heřminovy Q = 100 m3/s zvětšující se o přítoky z povodí vodních toků vlévajících se do řeky Opavy. Hodnota návrhového průtoku pro řešenou stavbu je 270 m3/s.

Post your comments here