Kdo zažil povodně, nikdy nezapomene

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéKdo zažil povodně, nikdy nezapomene
19.09.2018

Říká mimo jiného v rozhovoru starostka obce Zátor Ing. Salome Sýkorová, s níž jsme si povídali o povodních a realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy.

Paní starostko, na jaře proběhla beseda s občany na téma protipovodňová opatření na horní Opavě. Jak je pro vás a občany Zátoru tento projekt zásadní?

 

Kdo zažil ničivé povodně z let 1996 a 1997 na vlastní kůži, nikdy na ně nezapomene, a tudíž nemůže být na pochybách, že ochrana životů a majetku občanů musí být naší prioritou. Lidé, které nic podobného nepotkalo, nemusejí zcela chápat obavy a strach ostatních. Těch, kteří při každém větším dešti trpí depresemi a pocitem bezmoci a ztráty bezpečí, je stále spousta. Protipovodňová ochrana byla vždy naší prioritou a jednou ze zásadních otázek programového období.

Je smutné, že lidé, kteří čekali a doufali v pozitivní změny, se po dvaceti letech nedočkali žádné nápravy, někteří z nich již bohužel nejsou mezi námi.

Pravidelnými besedami s občany chceme docílit toho, aby byli podrobně informováni o tom, co se bude v naší obci dít a jaká opatření je čekají.

Od počátku jste v rámci tohoto projektu aktivní a dbáte na to, aby projekt splňoval, pokud je to jen trochu možné, také požadavky vaší obce. Jak se vám to daří?

 

Některé pozitivní změny již byly zapracovány do projektové dokumentace v rámci územního řízení, jiné jsou ještě v jednání. Máme vydáno stavební povolení na realizaci páteřní kanalizace a požadujeme, aby odkanalizování obce Zátor bylo zahrnuto do realizace protipovodňové ochrany stejně, jako je tomu v Nových Heřminovech. Vždyť čistička odpadních vod bude na území naší obce. Požadujeme, aby stejná kompenzační opatření vydala vláda také pro Zátor. Přehradní hráz, velín, přemostění, obchvat – to vše bude na našem území a stavební zatížení naší obce bude obrovské. Myslím, že finanční kompenzace bychom si zasloužili a dokázali bychom prostředky využít pro rozvoj obce. V současné době máme připraveno několik projektů. Jedná se například o bezbariérové přístupy do školy, obecního úřadu, rozšíření mateřské školy, chodníky, opravy komunikací, bytové hospodářství… Kompenzace schválila vláda obci, která je nechce, odmítá veškerou komunikaci i vstřícné kroky. Vždyť z historie víme, že na žádost obce Nové Heřminovy se změnila trasa obchvatu podél železnice, čímž v obci Zátor přibylo jedno velké přemostění o délce 200 m, že na popud Nových Heřminov se velká varianta přehrady přepracovala na malou. I přes všechny vstřícné kroky je obec stále proti. Vidím jako spravedlivé rozhodnutí nabídnout kompenzace i obci Zátor.

 Jak vnímáte odpor některých občanů Nových Heřminov?

 

Nedokážu odhadnout, jaké pohnutky, názory a zkušenosti vedou občany Nových Heřminov k tomu, že neustále odmítají řešení, která se přepracovávala kvůli nim, reagovalo se na jejich požadavky. Nechápu ani to, že stejní lidé, kteří podepsali referendum, mají již své nemovitosti prodané a s Povodím se dohodli. Od uskutečnění referenda uplynula již dlouhá doba a situace se změnila. Myslím, že vláda jim vyšla maximálně vstříc, a myslím, že v současné době by všechny obce, kterých se ochrana týká, přivítaly vstřícnost a konstruktivní přístup. Po dvaceti letech máme výsledek mnoha kompromisů, ke kterým se ostatní obce chovaly spíše zdrženlivě. Obci Nové Heřminovy se vyhovělo v převážné většině požadavků – tedy v těch zásadních – malá varianta přehrady, trasa obchvatu. Je čas na spolupráci, aby se věci mohly posunout dál.

Aktivně se zajímáte o možnosti zpřístupnění řeky v obci Zátor jako místa pro relaxaci a odpočinek. Inspirujete se již realizovanými projekty?

 

Vedení státního podniku Povodí Odry je těmto změnám a návrhům příznivě nakloněno. Chceme nejen to, aby byla postižena co možná nejméně flóra a fauna (tomu se ostatně intenzivně věnuje Odbor životního prostředí MěÚ Krnov a Moravskoslezského kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny, existují studie EIA o vlivu jednotlivých staveb na životní prostředí), ale také – a to především – aby stavby nejen sloužily svému účelu, ale byly i příjemné pro život všem lidem a zejména pak občanům obce Zátor. Aby řeka zůstala součástí jejich života, aby byla příjemným místem pro odpočinek, trávení volných chvil s rodinou, aby si zde mohly hrát děti apod. Pro inspiraci jsme společně navštívili Litomyšl, která již má s podobnými úpravami zkušenosti. Na vlastní oči jsem se přesvědčila, jak podobný projekt funguje na řece Isar v Mnichově. Inspiraci však hledáme stále a přemýšlíme nad tím, jak lidem v obci zpříjemnit chvíle odpočinku a jak co nejlépe využít vodní prvek. Vždyť řeku a její blahodárné účinky nám mohou mnozí závidět, když pomineme ničivou sílu živlu.

Na společném setkání se zástupci státního podniku Povodí Odry, primátorem města Opavy a starosty měst a obcí ležících na horním toku řeky Opavy jste iniciovala memorandum, které podporuje urychlení výstavby protipovodňových opatření. Co bylo pro vás hlavním impulzem?

 

Protipovodňová ochrana se týká velkého množství obyvatelstva žijícího podél toku řeky Opavy, kterému jsme my, zastupitelé, povinováni veřejnou službou, a tedy neseme velkou odpovědnost za dosavadní vývoj. Na realizaci opatření nejsme závislí jen my, ale i Brantice, Krnov, Úvalno, Brumovice, spodní část Opavy (městská část Kateřinky). Proto také vzniklo memorandum jako deklarace společné vůle všech obcí, kterých se ochrana týká. My všichni bychom si přáli konstruktivní dialog s obcí Nové Heřminovy. Nechceme se přít, chceme spolupracovat.

Post your comments here