Neustále posilujeme bezpečnost vodních děl

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéNeustále posilujeme bezpečnost vodních děl
10.01.2020

Základním předpokladem fungování všech vodních děl je jejich bezpečnost. Vodní díla, jako jsou např. přehrady, nádrže, poldry, jezy a ochranné hráze, musejí být vzhledem k potřebě jejich dlouholeté funkčnosti pod neustálou kontrolou.

Kontrola se provádí v rámci technickobezpečnostního dohledu (dále TBD). Obecně se pojmem TBD rozumí zjišťování technického stavu určených vodních děl sloužících ke vzdouvání nebo zadržování vody z hlediska bezpečnosti jejich provozu a stability, a to včetně posuzování vzniku možných poruch
a jejich příčin.

Provádět TBD je povinnost vlastníka vodního díla stanovená vodním zákonem. TBD se provádí od projektové přípravy stavby, v průběhu výstavby a po celou dobu provozu vodního díla. U nejvýznamnějších vodních děl kontrolují bezpečnost přehrad, jejich provoz a provádění TBD, kromě příslušných složek Povodí Odry, krajské úřady a další nezávislá odborná firma pověřená Ministerstvem zemědělství ČR.

Technický stav vodního díla se zjišťuje pomocí zařízení pro měření a pozorování TBD a obchůzkami obsluhou a pověřenými pracovníky TBD. Na vodním díle se zařízením TBD sleduje průsakový režim vodním dílem a podložím, deformace stavby vodního díla a podloží (posun, sedání, náklon apod.). Sleduje se také širší okolí podle typu vodního díla, abraze břehů nebo sesuvná území v nádržích. TBD sleduje i technický stav všech technologických a elektrických zařízení na vodním díle.

Nejrozsáhlejší systém měření TBD je na nejvýznamnějších vodních dílech – přehradách. Většina našich přehrad byla postavena v padesátých až sedmdesátých letech minulého století. V té době byly také přehrady vybaveny zařízením TBD.

Proto bylo od poloviny devadesátých let přistoupeno k modernizaci přehrad a zařízení TBD s využitím analýz a dlouhodobých poznatků získaných při provozování vodního díla a z výsledků měření TBD a dále potřebou získat nové, podrobnější a rychlejší informace o technickém stavu přehrad potřebných k zajištění jejich bezpečnosti zvláště za povodní. V současnosti jsou výsledky měření TBD přenášeny
na pracoviště vodohospodářského dispečinku Povodí Odry s nepřetržitým provozem a následně jsou vyhodnocovány na pracovišti TBD v Ostravě a v pověřené organizaci VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
v Brně.

Cílem modernizace TBD na přehradních hrázích je zvyšovat jejich bezpečnost, a případným poruchám tak předcházet.

Na základě doporučení TBD byla v minulosti komplexně rekonstruována vodní díla Těrlicko, Šance a Kružberk. Na přelomu let 2020 a 2021 bude zahájena rekonstrukce a modernizace vodního díla Morávka na řece Morávce a následně v letech 2023 a 2024 vodního díla Baška na Baštici. Ve výhledu je připravována rekonstrukce přehrady Olešná. Dokončením rekonstrukce posledně jmenované přehrady bude zajištěn bezpečný provoz všech přehrad provozovaných Povodím Odry za extrémní desetitisícileté povodně.

A jak na tom bude připravované vodní dílo Nové Heřminovy?

S ohledem na kvalitní základové poměry v profilu budoucí přehrady je navržen velmi bezpečný typ betonové tížné hráze mírně vyklenuté proti vodě s pěti nehrazenými bezpečnostními přelivy schopnými bezpečně převést již zmíněnou extrémní povodeň. Počítá se i s tím, že přehrada bude vybavena nejmodernějším automatickým měřicím zařízením TBD a řízena z centrálního pracoviště vodohospodářského dispečinku v Ostravě společně s ostatními přehradami v rámci vodohospodářské soustavy Povodí Odry.

Přes současné možnosti techniky budou i do budoucna všechny přehrady včetně Nových Heřminov provozovány pod přímým dohledem zkušených hrázných a pracovníků provozu.

Ing. Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry

Post your comments here