Obec Zátor bude mít čističku odpadních vod

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéObec Zátor bude mít čističku odpadních vod
13.08.2018

Do souboru staveb v rámci připravovaných „Opatření na horní Opavě“ byla zařazena i stavba čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Zátor. Návrh ČOV předpokládá postupné připojování odpadních splaškových vod od obyvatel ze spádové oblasti v závislosti na výstavbě kanalizačních systémů.

Postupný nárůst zatížení navrhované ČOV je rozdělen celkem do čtyř etap:

  • v 1. etapě k roku 2020 bude do ČOV Zátor připojeno zhruba 500 obyvatel (tj. cca 1/3 obyvatel obce Zátor),
  • ve 2. etapě k roku 2025 bude do ČOV Zátor připojeno zhruba 1500 obyvatel (tj. část obyvatel obce Zátor a část obyvatel obce Čaková),
  • ve 3. etapě k roku 2030 bude do ČOV Zátor připojeno zhruba 2090 obyvatel (tj. zbývající část obyvatel obce Zátor, obyvatelé obce Čaková a obce Nové Heřminovy),
  • ve 4. etapě po roce 2030 bude do ČOV Zátor připojeno již zhruba 4000 obyvatel (předpokládá se rozvoj rekreační oblasti a zvýšení přiváděného znečištění zejména v letním období).

Z hlediska legislativní připravenosti území a územně plánovací dokumentace je již zájmové území připraveno. Pro umístění ČOV Zátor je v územním plánu obce Zátor vyčleněna samostatná plocha mimo zastavěné území. Plocha vymezená pro ČOV je zařazena i do skupiny veřejně prospěšných staveb.

Z technologického hlediska se pro čištění odpadních vod v ČOV Zátor navrhuje mechanicko-biologické čištění pracující na principu nízko zatěžovaného aktivačního procesu s nitrifikací a předřazenou denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. Za účelem dodržení požadovaných limitů koncentrací fosforu ve vyčištěné vodě bude ČOV vybavena zařízením pro dávkování chemikálií, konkrétně pro dávkování síranu železitého Fe2(SO4)3. Projekt kalového hospodářství zahrnuje akumulaci stabilizovaného kalu v kalojemu s následným mechanickým odvodňováním na sítopásovém lisu. Mechanicky odvodněné kaly se budou odvážet k následnému využití (např. k přihnojování zemědělských pozemků nebo jako surovina pro výrobu kompostů apod.).

Provozně se ČOV navrhuje ve dvoulinkovém uspořádání, které umožňuje vyšší provozní variabilitu a současně zvládá i vysoké výkyvy v zatížení pro případ, když v dané lokalitě dojde např. o víkendech k výraznému nárůstu přivedeného znečištění do ČOV.

Vyčištěná voda z ČOV bude vypouštěna do vodního toku Opava v říčním km 80,770. Kvalita vyčištěné vody bude splňovat požadavky „Nařízení vlády č. 401/2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“.

V daném případě se vycházelo z hlediska komplexního přístupu při posuzování nejen samostatné ČOV Zátor, ale i z hlediska řešení Opatření na horní Opavě jako celku.

Navrhované řešení ČOV Zátor společně se systémem oddílné splaškové kanalizace ve spádových obcích výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí nejen v řešené oblasti, ale i v oblastech níže položených podél vodního toku Opavy.

Post your comments here