Ochrana obce Karlovice před velkou vodou

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéOchrana obce Karlovice před velkou vodou
11.07.2018

Koncepce ochrany obce Karlovice v Jeseníkách byla vytvořena po povodni v roce 1997 a nyní probíhá výstavba klíčového prvku protipovodňových opatření suché nádrže Jelení. Obec Karlovice leží na horním toku řeky Opavy a jejím územím dále protéká bystřina Kobylí potok, který nad obcí přibírá zprava Adamovský potok. Obec byla zasažena obrovskou povodní v roce 1997, která kulminovala na hodnotě 320 m3/s, což odpovídá přibližně 700 až 1000leté vodě. Došlo k devastaci koryt vodních toků a řeka Opava byla zatarasena plávím a zejména dřívím pocházejícím částečně ze skladu dřevokombinátu ve Vrbně pod Pradědem. Zátaras zapříčinil změnu trasy toku Opavy za povodně a důsledkem byly do té doby nevídané povodňové škody.

Jako koncepční protipovodňové opatření bylo postupně navrženo:

 • obnovení kapacity koryta Opavy,
 • úprava koryta Opavy na dvacetiletý průtok,
 • vybudování drátokamenných výhonů nad Karlovicemi-Zadní Vsí, aby obec nebyla napadena vybřeženou velkou vodou procházející obcí mimo koryto Opavy,
 • úprava bystřiny Kobylí potok přes Karlovice, která již předpokládala tlumicí účinek suché nádrže (SN) Jelení situované na Kobylím potoce nad obcí,
 • výstavba SN Jelení na Kobylím potoce, která je budována v rámci komplexu opatření proti povodním na horní Opavě,
 • revitalizace Kobylího potoka v úseku mezi suchou nádrží a upraveným Kobylím potokem přes obec,
 • revitalizace levobřežního záplavového území Karlovice-Zadní Ves.

Úspěšnost státního podniku Povodí Odry a Lesů České republiky při přípravě a výstavbě uvedených opatření je vysoká:

 • Kapacita koryta Opavy s jeho úpravou na dvacetiletý průtok byla provedena na přelomu století.
 • Lesy ČR byl upraven Kobylí potok přes obec, a to v úseku říčních km 0,0–1,65, aby byl převeden neškodný průtok o hodnotě až 25 m3/s. Tato úprava zároveň upravila hladinu běžné podzemní vody v obci. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že návrhový průtok 25 m3/s odpovídající stoleté ovlivněné vodě může vybřežovat z provedeného koryta, ale nesmí zasahovat do lidských obydlí.
 • Praxe s převáděním velkých vod upraveným korytem Opavy, zejména povodně v roce 2007, ukázala na nebezpečí napadení zástavby obce shora z levé strany, a proto byly státním podnikem Povodí Odry zhotoveny drátokamenné výhony stabilizující trasu toku nad obcí.
 • Nyní se provádí stavba SN Jelení, která snížením povodňových průtoků zajišťuje ochranu proti povodním v obci Karlovice a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov. Retenční prostor nádrže taktéž slouží k omezení odnosu splavenin a bude účinně tlumit lokální přívalové srážky a pro regionální srážky je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny (Q100 = 33,5 m3/s) na neškodný odtok (Q1 = 4,4 m3/s). Suchá nádrž o maximálním objemu 865 000 m3 a maximální hladině na kótě 523,70 m n. m. je situována na vodním toku Kobylí potok ve správě Lesů ČR, a to v říčním km cca 2,70, přibližně 460 m nad soutokem s Adamovským potokem. Součástí stavby je přeložka komunikace II/452 kolem zátopy SN. Hráz nádrže je navržena nehomogenní, lichoběžníkového příčného profilu s přímou osou, vodorovnou korunou a s maximální výškou 16 m. Koruna hráze na kótě 524,70 m n. m. bude široká 4 m, dlouhá 273 m a se sklonem návodního líce 1 : 3,2 a vzdušního líce 1 : 2,5. Funkci bezpečnostního a výpustného zařízení bude plnit sdružený objekt. Pro zajištění vysoké provozní spolehlivosti je v úrovni dna navržena průtočná spodní výpust čtvercového průřezu (600 mm) bez provozních uzávěrů. Druhá výpust leží osově nad dolní výpustí a je tvořena krátkým ocelovým potrubím DN 700 se dvěma šoupátky. Bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou na kótě 522,90 m n. m. je navržen na Q100 při výšce přepadového paprsku 0,8 m. Odtok z něho je napojen na odpadní štolu (bez zahlcení převede průtok 2x Q100), která bude obdélníkového průřezu o rozměrech 3,0 x 4,0 m a délce 45,5 m. Voda ze štoly bude odváděna korytem o délce 155 m a napojena na stávající koryto toku. Do pravého zavázání hráze je navržen nouzový přeliv – opevněný lichoběžníkový průleh s přelivnou hranou 65 cm pod úrovní koruny hráze, šířkou ve dně 15 m a s dalším zvýšením kapacity zhruba o 13,3 m3/s. Součástí stavby bude měření základních veličin na nádrži a na Kobylím potoce pod ní s kontinuálním přenosem údajů na vodohospodářský dispečink. Suchá nádrž Jelení je citlivě zasazena do okolní přírody Jeseníků a bude bezpečně zajišťovat ochranu proti povodním v Karlovicích a v dalších obcích v povodí horní Opavy. V současnosti byl dokončen sdružený objekt (mimo osazení výpustných zařízení a lávek) s převedením toku tímto objektem, bylo vybudováno celé odpadní koryto od sdruženého objektu do napojení na původní tok Kobylího potoka, nad mostem v konci vzdutí byl zřízen objekt pro zachytávání větších kusů možného pláví a byly provedeny přípojka nízkého napětí a přeložka optického kabelu. V současné době se dokončuje injekční bloček hráze a revitalizační úpravy v prostoru zátopy (nové koryto toku, tůně a mokřadní plochy) a probíhá opevňování nouzového přelivu. Do poloviny roku 2018 se předpokládá dokončení přeložky silnice II/452, jejímž zprovozněním bude umožněno zrušení stávající údolní silnice a sypání samotného tělesa hráze. Poté budou vybudovány obslužné komunikace nádrže a dokončena přeložka levobřežní lesní cesty, nádrž bude vybavena příslušným měřicím zařízením a osázena dřevinami. Ukončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2019.
 • Po dokončení SN Jelení může být bezpečně provedena revitalizace Kobylího potoka s ohledem na již realizované úpravy přes Karlovice.
 • Blíží se také realizace revitalizace levobřežního záplavového území v Karlovicích-Zadní Vsi, kde dojde k pročištění průtočných ramen, která byla vytvořena povodní v roce 1997 a budou kontrolovaně převádět velké vody nad průtokem Q20, který přenáší vlastní koryto Opavy.

Z výše uvedených opatření vyplývá, že na jedné straně se ke každé lokalitě musí při hledání protipovodňové koncepce přistupovat individuálně a na straně druhé platí obecné zásady moderních přístupů k ochraně obcí proti velkým vodám, které byly uplatněny i pro Karlovice, a to je, že základem dobré, bezpečné a solidární ochrany proti povodním je kombinace zajištění retence s úpravami toku přírodě blízkým způsobem. Zvolený způsob koncepčního řešení zajišťuje jak protipovodňovou ochranu Karlovic, tak zpomaluje a zmírňuje velkou vodu níže po proudu řeky Opavy. Okolo roku 2020 by měla být již všechna opatření proti povodním pro obec Karlovice zhotovena. Děkujeme tímto za příkladnou a dlouhodobou spolupráci obce Karlovice, kterou reprezentují starostka Jana Helekalová a místostarostka Kateřina Kočí.

 

 

Post your comments here