Opakování je matka moudrosti

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéOpakování je matka moudrosti
30.07.2021

Vzhledem k neustálým dezinformacím a polopravdám jsme dospěli k závěru, že je potřeba zopakovat některé důležité informace, které se týkají celého projektu protipovodňových opatření na horní Opavě.

Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

 Nejdůležitější funkcí heřminovské přehrady je tedy tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě. Za běžné povětrnostní situace a za běžného provozu může hladina dostoupit nejvýše na úroveň tzv. zásobní hladiny, při níž je objem akumulované vody pro plnění účelu nádrže optimální (zhruba 3 mil. m3), a na této úrovni bude hladina vody v nádrži po převážnou část roku. Účelem nádrže za povodní je zachycení zvýšených přítoků (povodňové vlny), kdy hladina v nádrži pak může stoupat (při regulovaném odtoku) až do výšky maximální hladiny, tedy do objemu 14,54 mil. m3. Na snížení povodňových vln je určeno celých 80 % z objemu nádrže Nové Heřminovy. Laicky řečeno, v době vysokých průtoků přehradní hráz zadrží povodňové vody, které jsou pak postupně vypouštěny v době, kdy již nezpůsobují tak velké škody. Pokud jsou přítoky tak velké, že se objem přehrady naplní, voda bezpečnostním přelivem volně protéká pod hráz. Taková situace je však velmi málo pravděpodobná a mohla by se vyskytovat přibližně jednou za 200 až 500 let.

Druhým extrémem je období sucha, kdy díky vypouštění naakumulované vody může přehrada zajistit v řece vodu, která je potřebná pro vodní živočichy. Současně, jak bylo výše zmíněno, může být nádržvelmi prospěšnou stavbou pro bruntálský region, jako místo k rozvoji vodních sportů a rekreaci a může přinést místním obyvatelům také pracovní příležitosti a finanční prostředky.

Je nutné zdůraznit, že se jedná o rozsáhlý projekt, který v sobě zahrnuje klíčový prvek – vodní nádrž, a dále stavby suchých nádrží, ochranných říčních hrází i ekologických prvků, a to vše na velmi rozsáhlém území. Právě toto území od obce Zátor až po město Opavu bylo v roce 1997 nejvíce postiženo katastrofální povodní.  Žije zde kolem 16 000 obyvatel, kteří jsou stále ohrožení 100letou povodní a cca 6 000 z nich stále bydlí v místech s nepřijatelným povodňovým rizikem, tj. extrémním ohrožením velkou vodou, což je přibližně 40%, ve městě  Opavě se jedná zhruba o 10 % obyvatel. V ohroženém pásmu je zhruba 1900 budov, jedná se o komplexy škol, školek, nebo zařízení pro seniory včetně objektů, které využívají složky integrovaného záchranného systému. Proto Vláda ČR v roce 2008 rozhodla o zahájení projektu, který zahrnuje nejen technická opatření, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Nádrž Nové Heřminovy bude tedy obsahovat ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly nikde realizovány. Jedná se o migrační prostupnost pro vodní organismy a živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a novou říční nivu.

Do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě patří 5 suchých nádrží, hráze proti zpětnému vzdutí v obcí Nové Heřminovy, říční hráze v obcích Zátor, Brantice, Holasovice a městě Krnově. V rámci projektu se staví ochranné hráze na polském území pod Krnovem jako kompenzační opatření a dále je potřebné vybudovat přeložku silnice I. třídy Bruntál – Krnov kolem zátopy vodní nádrže, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Tyto stavby včetně vodního díla Nové Heřminovy jsou naprojektovány tak, aby společně tvořily jeden funkční celek protipovodňových opatření. To znamená, že není možné nějakou část vynechat. V současnosti jsou již v provozu 4 suché nádrže, stavíme hráze v Holasovicích a na polském území, projektujeme ochranné hráze v Zátoru a v Branticích a již nyní jsou funkční měřicí stanice napojené na centrální dispečink do Ostravy. V letošním roce bylo zahájeno územní řízení pro stavbu vodního díla Nové Heřminovy. Předpokládám, že v letošním roce zahájíme projekční práce na městské trati Opavy přes Krnov a bude se pokračovat v projekčních pracích na nádrži Nové Heřminovy a na objektech, které s nádrží souvisí.

Zvolená varianta malé nádrže umožnila zachovat 80% původní zástavby obce, přesto bude potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Holasovice a ve městě Krnov celkem 70 hlavních staveb a řadu vedlejších objektů a drobných staveb. Finanční náhrada za vykoupené nemovitosti byla velice komfortní. Nyní máme v zátopě budoucí přehrady majetkově vypořádáno skoro 99% nemovitostí. Majetkoprávní jednání však nebyla jednoduchá, a pokud se nedohodneme se zbývajícím jedním procentem vlastníků, budeme muset přistoupit k procesu vyvlastnění, neboť se jedná o stavbu ve veřejném zájmu.

Z hlediska historického se jedná o první přehradu, která bude postavena po roce 1989 v České republice. Poslední dokončená vodní nádrž na území ČR byla v roce 1997 Slezská Harta. Celý projekt protipovodňových opatření na horní Opavě včetně vodního díla Nové Heřminovy je financován státem, jeho přípravou byl pověřen státní podnik Povodí Odry. Nádrž Nové Heřminovy bude řešit oba hydrologické extrémní jevy, povodně a sucho. Z důvodu významného kolísání hladiny zátopy, které souvisí s budoucím vodním hospodářstvím nádrže, jež bude eliminovat zmiňované extrémy, byl zvolen historicky osvědčený materiál pro přehradní hráz, tj. bude se jednat o betonovou konstrukci. Předpokládá se, že při povodňové funkci se zvýší hladina zátopy v řádu hodin a dnů až o 15 metrů.

Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií. Studie Ing. Čermáka a Ing. Králové CSc. byla při rozhodování vlády vzata v potaz, dokonce jako jeden z klíčových podkladů, byla odborně a nezávisle posouzena včetně její kvality a rozhodně se nedá hovořit o nějakém podvedení vlády, jak prezentuje obec. Na jejím základě byla definována jako jedna z variant, která pak byla posouzena a vyhodnocena jako předposlední z celkových sedmi, neboť její řešení „…způsobuje…nepřijatelné urychlení odtoku…“, což je považováno z hlediska vodohospodářského za koncepčně nepřijatelné. Současně bylo konstatováno, že hydraulické jevy čermákovy studie jsou studovány na kvalitativně nižší úrovni. Studie je prostě problematická po odborné stránce, neřeší území jako celek a pomíjí hraniční úsek řeky i město Opavu, navrhuje úpravy, které zrychlují odtok vody. Oproti nádrži neřeší problematiku sucha a možných klimatických změn, kdy bude každá zadržená voda dobrá.

Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy nadále údolní nádrž odmítá.

Post your comments here