Opatření na horní Opavě, Opatření v prostoru jezu Kunov

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéOpatření na horní Opavě, Opatření v prostoru jezu Kunov
14.01.2022

V listopadu 2021 byla dokončena rekonstrukce jezu v Kunově, místní části Nových Heřminov. Práce na stavbě byly zahájeny na konci srpna 2020. Po slibném úvodu byly práce v říjnu 2020 přerušeny povodňovými průtoky, které silně poškodily čerstvě vybudovanou staveništní jímku a obtok. Následné odstraňování škod a prací na znovuobnovení jímky a obtoku posunuly zahájení betonářských prací až na březen roku 2021.

Práce spočívaly v odstranění původního jezového tělesa a výstavbě nového železobetonového jezu doplněného kamenným obložením. Jez je nově vybaven štěrkovou propustí. Na levém břehu byl pro zajištění migrační prostupnosti vybudován rybochod a pro potřeby vodáků zřízeny schody v nadjezí a sjezd do podjezí pro snadný přenos lodí. Nad přelivem je pro potřebu ochrany řeky Opavy a připravované přehrady Nové Heřminovy zřízen havarijní profil pro zachytávání škodlivých látek v případě jejich úniku do toku umožňující snadné natažení norné stěny a zajištěn přístup pro složky hasičského sboru.

Po celou dobu stavby bylo potřeba s ohledem na požadavek ochrany blízkého lužního lesa v přírodní rezervaci Kunov zajistit v náhonu odebírajícím vodu z nadjezí a zásobujícím lužní les dostatečné množství vody. Toho bylo dosaženo pomocí 2 řad potrubí o průměru 400 mm, procházejících štětovnicemi jímky přes část staveniště. Vzhledem k odstraněnému vzdouvacímu objektu bylo vzdutí vody do potrubí zajišťováno sypanou hrázkou na obtoku, která se při zvýšení průtoků v řece Opavě mohla rozplavit a po opadu vody byla opět obnovována. Kritickým obdobím byl přelom let 2020 a 2021, kdy probíhaly práce na obnovení jímky a obtoku po povodni bez možnosti regulace vzdutí a současně byly v řece Opavě velmi nízké průtoky.

V průběhu výstavby vstoupil do provádění prací další prvek, a to potřeba koordinace stavebních prací, pohybu strojů a pracovníků se stavbou pravobřežní příjezové vodní elektrárny soukromého investora, která s jezem bezprostředně sousedí.

Dokončená stavba bude umožňovat odběr vody pro potřeby lužního lesa, stabilizovat koryto řeky Opavy a omezovat chod splavenin, pro případ havárie na vodním toku bude profil jezu záchytným bodem pro zachycení znečišťujících látek v toku a současně nebude již migrační překážkou pro vodní živočichy a zlepšuje průchodnost jezu pro rekreační plavbu.

Náklady na realizaci stavby dosáhly výše 44,1 mil. Kč, na kterých se dotačně podílelo Ministerstvo zemědělství částkou 39,5 mil. Kč.

Post your comments here