Pod Krnovem začala výstavba protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéPod Krnovem začala výstavba protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy
16.07.2020

Stavba je umístěna na území Polské republiky v obci Branice. Jedná se o levý břeh řeky Opavy v km 64,90–68,44 podle staničení polského správce toku. Celá stavba je vyvolanou investicí v rámci souboru protipovodňových opatření na horní Opavě v místě pod městem Krnovem. Na základě dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Státní vodohospodářský podnik polské vody) bude stavba realizována a následně převzata podle polského práva a v souladu s polskými stavebnětechnickými normami a předpisy.

Příprava a realizace předmětné stavby, případně jiné aktivity spojené se stavbou dle výše jmenované dohody, bude financována a provedena kompletně na náklady českého partnera, kterým je státní podnik Povodí Odry. Stavba se nachází na polském území a po získání povolení k užívání stavby bude bezúplatně předána polskému partnerovi.

Stavba byla zahájena v jarním období tohoto roku. Rekonstrukce uvedené hráze v délce 2827 m navazuje v místě státní hranice s Českou republikou na nově vybudovanou část hráze na českém území.

Zahájení rekonstrukce předcházelo výběrové řízení na zhotovitele, které bylo realizováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení bylo ukončeno elektronickou aukcí, z níž byl vybrán zhotovitel s nejnižší konečnou cenou. Je jím firma Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Zahájení stavby předcházely veškeré kroky, které stanovuje polská legislativa – od zajištění vydání stavebního a vodohospodářského povolení po zajištění zodpovědných osob s oprávněními vykonávat činnost na polském území – a které proces výstavby požaduje. Jedná se například o inspektora dozoru investice, který musí na stavbě působit jako nezávislá kontrolní osoba dle polských předpisů.

Předání staveniště a samotnému zahájení stavby vytvořilo překážky vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19, které ovlivnilo ekonomický chod většiny států a zároveň bylo důvodem k uzavření hranic mezi státy (včetně hranice s Polskou republikou). Díky společnému úsilí se podařilo zajistit pro zástupce našeho podniku pracovní vstup na území Polské republiky. Obdobné povolení si zajistili také pracovníci zhotovitelské firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Předání staveniště tak úspěšně proběhlo 13. května 2020 za účasti polských partnerů: projektanta stavby, inspektora dozoru investice a zástupce budoucího provozovatele protipovodňové hráze na polském území firmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

K dnešnímu dni bylo provedeno vykosení 2827 m stávající hráze, ve vytyčeném pruhu staveniště a ze stávající hráze byly odstraněny pařezy po vykácených stromech a jámy po nich byly zasypány a zhutněny v celé délce dotčeného úseku. Zhruba v délce jednoho kilometru byla sejmuta ornice a ta byla uložena na mezideponii. Byly schváleny zeminy pro sypání rekonstrukce hráze a započalo se s dovozem tohoto materiálu na stavbu. Za účasti polského geotechnika pak bylo zahájeno sypání rekonstruované hráze, která se bude zvyšovat a její návodní svah se bude těsnit zemní clonou a bentonitovou rohoží. Pracuje se také na vybudování odvodňovacího příkopu.

Na stavbě, která je vybavena výstražnými a informačními tabulemi, jsou v souladu se schváleným technologickým postupem pravidelně odebírány vzorky zemin ukládaných do hráze k laboratornímu stanovení míry zhutnění ukládaného materiálu. Doložené výsledky vyhovují normám a požadavkům projektové dokumentace. Za správnost prostorového a výškového osazení ochranné hráze a obslužných komunikací zodpovídá geodetický pracovník, který je součástí pracovního týmu zhotovitele.

Výstavba protipovodňové hráze na levém břehu vodního toku Opavy (nazvaná 02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana levobřežního území – Polsko) je součástí staveb tvořících soubor opatření ke snížení povodňových rizik v povodí toku řeky Opavy, jež jsou přílohou usnesení vlády č. 251 ze dne 16. dubna 2014. Její financování je plně hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Podpora prevence před povodněmi IV.

Dokončení realizace je smluvním termínem stanoveno na říjen 2021.

Post your comments here