Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéPovodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích
12.06.2019

Také v roce 2019 bude státní podnik Povodí Odry pokračovat v realizaci jednotlivých částí opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy výstavby vodního díla Nové Heřminovy. Mezi významné stavební práce zmíněných protipovodňových opatření patří výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Místem stavby je pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení prací je plánováno na srpen 2019 a jejich ukončení na srpen 2021. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Předpokládané náklady na tuto akci jsou zhruba 106 mil. Kč. Financování je zajištěno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Podpora prevence před povodněmi IV.

Účelem výstavby ochranných hrází v obci Holasovice je ochrana obyvatel a zástavby této obce před povodněmi na úroveň odpovídající návrhovému průtoku (Q100 ovlivněný transformací VD Nové Heřminovy) s bezpečnostním převýšením min. 0,6 m. Díky tomuto opatření dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že architektonické, výtvarné a materiálové řešení stavby je navrženo tak, aby nenarušovalo ráz krajiny. Pro stavbu byly v maximální možné míře vybrány přírodní materiály (kámen, zemina, ohumusování a osetí). Architektonické řešení zohledňuje stavebnětechnické požadavky kladené na konstrukce. Železobetonové konstrukce objektů jsou v maximální možné míře obsypány zeminou se zatravněním tak, aby byla minimalizována velikost viditelných částí konstrukcí.

Hlavní stavební činnost bude zaměřena na zemní práce (výkopy a násypy), komunikace na koruně hráze, kamenné opevnění, železobetonové konstrukce hrázových propustí a odvodňovací příkop, zatrubnění, gabionové a železobetonové prefabrikované zídky. V rámci stavby se počítá s pořízením jediného technologického zařízení, a to povodňového mobilního čerpadla pro přečerpávání vody během povodní z jímky v km 1,339 do řeky Opavy.

Nejrozsáhlejším stavebním objektem v rámci této akce bude ochranná hráz, která bude v kontaktu se všemi ostatními samostatnými stavebními objekty. V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny všechny násypy (včetně zásypů stavebních jam hrázových propustí a dalších objektů).

Samotná trasa ochranné hráze je navržena v prostoru mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a zároveň aby byly minimalizovány zábory soukromých pozemků. Pod dolním koncem zástavby bude trasa hráze vedena po okraji pastviny podél pásu stávajících břehových porostů.

Post your comments here