Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má vysoký stupeň rozpracovanosti

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéProjekt protipovodňových opatření na horní Opavě má vysoký stupeň rozpracovanosti
9.07.2020

Vážení občané, po delší odmlce způsobené pandemií COVID-19 máte opět možnost seznámit se s aktuálními informacemi o přípravě a průběhu výstavby opatření na horní Opavě. Úvodem bych vám chtěl popřát pevné zdraví a optimismus, jež potřebujeme ke zvládnutí současné situace, která je pro nás všechny nová.

Státní podnik Povodí Odry jako jeden ze subjektů kritické infrastruktury musel v souvislosti se situací okolo COVID-19 a současně s nařízením vlády ČR přistoupit k nutným opatřením, která co nejvíce eliminovala potenciální šíření koronaviru mezi zaměstnanci podniku. Proto byli vytipováni klíčoví pracovníci a vytvořeny oddělené pracovní skupiny tak, aby byla za všech okolností zajištěna dodávka vody pro obyvatele a průmysl našeho regionu s připraveností na mimořádné situace, jako jsou například povodně. Podnik – i když v jiném režimu – stále plnil hlavní úkoly. Pokračovali jsme například na poli investičních akcí, do nichž patří i projekt protipovodňových opatření na horní Opavě a příprava realizace vodního díla Nové Heřminovy. V tomto období jste již určitě zaznamenali informace o plánu rozšířit seznam hájených lokalit pro akumulaci povrchových vod v České republice o další přehradní profily s cílem zadržet co nejvíce povrchové vody. Právě v minulém vydání našeho zpravodaje jsme se touto problematikou zabývali a nyní si dovolím doplnění. V povodí Odry by hájené lokality měly být doplněny o profil Rybník na Rybníku, přítoku Luhy v Jeseníku nad Odrou, a o profil Stěbořice na Velké, přítoku Opavy v Opavě. Právě profil Stěbořice na Velké by měl dostat zelenou a status hájení se zde překlápí již do podoby přípravy s následně předpokládanou výstavbou, která by mohla být dokončena okolo roku 2030. Nádrž Stěbořice bude doplňovat opatření na horní Opavě a bude plnit více účelů. Bude jednak krajinotvorným prvkem s možností chovu ryb v akumulačním prostoru, vzniknou zde mokřady a tůně, možnosti pro krátkodobou rekreaci, bude také zásobárnou vody pro zvěř a hasičské sbory, zajistí minimální zůstatkové průtoky v drobném vodním toku Velká, ale zejména i účinné tlumení velkých vod s významným zlepšením protipovodňové ochrany jak Stěbořic, tak především opavských městských částí Zlatníků a Jaktaře. Velké vodní nádrže – Spálené na řece Opavici, Spálov na Odře a Horní Lomná na Lomné – zařazené již dlouhodobě v generelu hájených lokalit a zapracované do Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje mohou zůstat do roku 2050 podle dnešního poznání průběhu klimatických změn nadále v režimu hájení a jako případná rezerva pro budoucí generace.

Příprava výstavby nového vodního díla je v současných podmínkách velmi časově náročný proces, který je patrný v rámci celého projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Opatření na horní Opavě ke zmírnění nepříznivých účinků povodní je nutné vnímat jako soubor opatření od úprav toků, malých vodních nádrží, měřicích stanic, přírodě blízkých opatření, kompenzačních opatření k eliminaci vlivu změny odtokových poměrů na polské území až po klíčový prvek – údolní nádrž Nové Heřminovy. V tomto kontextu lze konstatovat vysoký stupeň rozpracovanosti a s řadou již realizovaných opatření. Mezi ně se řadí dokončené suché nádrže Jelení u obce Karlovice, Lichnov III a Lichnov V v povodí řeky Čižiny a Loděnice u obce Holasovice o celkových nákladech 318 mil. Kč. V roce 2019 byla zahájena výstavba protipovodňových ochranných hrází v obci Holasovice s náklady 100 mil. Kč. Dále bylo v povodí horní Opavy vybudováno sedm limnigrafických stanic a jedna srážkoměrná stanice, které již nyní přenášejí na vodohospodářský dispečink Povodí Odry informace o průtocích a množství srážek v dané lokalitě. V lednu 2019 byla dokončena výstavba levobřežní hráze pod Krnovem se stavebními náklady 20,5 mil. Kč. Na ni nyní navazuje výstavba kompenzační levobřežní hráze na území Polské republikys náklady na stavební práce ve výši 90 mil. Kč. Stejně tak je v plánu letos zahájit stavbu opatření v prostoru jezu Kunov na řece Opavě, ježzahrnuje také výstavbu nového rybochodu. Předpokládané náklady dosahují 41 mil. Kč.

Státní podnik Povodí Odry je tedy v naplňování vládního usnesení k zabezpečení výstavby opatření na ochranu před povodněmi velice úspěšný. A nyní má před sebou stavby klíčových prvků opatření v povodí horního toku řeky Opavy, tj. výstavbu nádrže Nové Heřminovy a úpravy toků v Zátoru, Branticích a Krnově.

Vážení občané, chtěl bych vás ubezpečit, že i přes stálý odpor části vedení obce Nové Heřminovy musíme a budeme pokračovat v celém projektu protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. O tom bych vás chtěl přesvědčit na dalších stranách tohoto zpravodaje, kde si vám dovolím představit přehled postupu prací na jednotlivých stavbách. Jsme připraveni všechny překážky kladené ze strany vedení obce Nové Heřminovy postupně zdolat. A ještě jedno připomenutí: vláda ČR svým usnesením vyčlenila 425 mil. Kč na kompenzační opatření pro obec Nové Heřminovy. Nezbytnou podmínkou pro přípravu a postupné zhotovení těchto kompenzačních opatření musí být změna přístupu vedení obce k přehradě, přijetí skutečnosti, že stavba nádrže je veřejně prospěšnou stavbou, a aktivní a kladná spolupráce se státním podnikem Povodí Odry.

Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry

Post your comments here