Rekonstrukce jezu Kunov

16.05.2019

Tato rekonstrukce představuje další významnou stavební akci, která bude v letošním roce zahájena v rámci projektu Opatření na horní Opavě. Hlavním účelem rekonstrukce jezu Kunov je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu, vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřicího místa pro plánované vodní dílo Nové Heřminovy a stabilizace podélného sklonu koryta. V současné době probíhá správní řízení za účelem vydání stavebního povolení. Následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení prací se předpokládá v září 2019. Náklady dosáhnou 35 mil. Kč a budou hrazeny z programu Podpora prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství ČR.

Zájmové území této stavební akce se nachází na toku řeky Opavy v ř. km 92,995 severovýchodně nad osadou Kunov. Stávající pevný jez je situován nad mostem krajské silniční komunikace II/451.

Těleso pevného jezu se v současnosti nachází v korytě toku sevřeného v březích zaberaněnými štětovými stěnami. Nad tělesem jezu v pravém břehu je provedeno odbočení do koryta náhonu. Pod jezem se nachází silniční most. Jez vyžaduje rekonstrukci, protože celý objekt jezu, zaberaněných štětových stěn a nátoku do náhonu je v havarijním a destruktivním stavu.

Samotná rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího jezového tělesa, betonových konstrukcí a štětových stěn na březích koryta. Vlastní těleso nového jezu bude umístěno v profilu stávajícího destruovaného jezu v korytě řeky Opavy. Bude se jednat o železobetonovou monolitickou konstrukci s kamenným obkladem jednoduchého lichoběžníkového tvaru, vývar a práh vývaru. Délka pevné hrany přelivu bude 14,65 m, v pravobřežní části bude vytvořena štěrková propust o šířce 3 m, která bude hrazena ručně ovládaným stavidlem. Vývar bude obložen kamenem. Boční pilíře jezu budou také z vodostavebního betonu s kamenným obkladem monolitické konstrukce.

Rekonstrukce tělesa jezu v korytě toku bude dále doplněna o stavbu rybochodu, havarijní profil a rekonstrukci vtoku do náhonu. Vzhledem k novým charakteristikám a objektům souvisejícím s tělesem jezu se bude jednat o novostavbu.

Post your comments here