Soudní spor trvající od roku 2014 skončil pro obec Nové Heřminovy neúspěšně

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéSoudní spor trvající od roku 2014 skončil pro obec Nové Heřminovy neúspěšně
1.07.2020

Nejvyšší správní soud – jako nejvyšší instance v rámci správních sporů – zamítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy. Spor vznikl v roce 2014, kdy se obec domáhala u Krajského soudu v Ostravě zrušení rozhodnutí o odstranění rodinného domu včetně stodoly. Návrh však krajský soud zamítl a obec poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který zmíněnou kasační stížnost odmítl jako nedůvodnou.

Tímto rozhodnutím tak potvrdil správnost rozhodnutí ostravského krajského soudu a odmítnul argumentaci obce. Jádrem argumentace obce byla námitka podjatosti úředních osob příslušného stavebního úřadu. Nejvyšší správní soud k námitce podjatosti úředních osob ve svém usnesení konstatoval: „Skutečnost, že ve správním řízení rozhodoval orgán územního samosprávného celku, sama o sobě nezakládá podjatost úředních osob příslušného orgánu.“ K další námitce týkající se vstupu na pozemek obce za účelem odstraněné stavby Nejvyšší správní soud uvedl: „… souhlas se vstupem na předmětný pozemek byl starostou obce udělen dne 26. července 2013 a ke dni rozhodnutí obou správních orgánů trval. Existující souhlas znamenal, že povolení odstranění stavby nebránila žádná překážka.“

To je jen malý výčet z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které má rozsah sedm stran. Podstatnou a důležitou zprávou je další potvrzení zákonného postupu státního podniku Povodí Odry i příslušných správních orgánů.

Touto informací navazujeme na článek uveřejněný ve zpravodaji Vodohospodáři informují v prosinci 2018, který byl nazván Přehrada Nové Heřminovy byla v územním plánu kraje potvrzena. Ústavní soud konstatoval, že nebyla porušena ústavně zaručená práva obce Nové Heřminovy na samosprávu, ochranu majetku a soudní ochranu ve věci vymezení plochy pro opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě prostřednictvím nádrže Nové Heřminovy v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Ministerstvo dopravy rozhodlo ve prospěch Povodí Odry o povolení zvláštního užívání místní komunikace a také o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci v katastru obce Nové Heřminovy

V současné době byla Ministerstvem dopravy ČR potvrzena rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o povolení zvláštního užívání místní komunikace v k. ú. Nové Heřminovy a o povolení připojení sousední nemovitosti v k. ú. Nové Heřminovy na místní komunikaci.

Tato dvě uvedená rozhodnutí byla posledním chybějícím podkladem pro zahájení územního řízení o umístění vodního díla Nové Heřminovy. V rámci výše uvedených sporů uplatnila obec Nové Heřminovy námitku podjatosti. S tímto názorem obce se však ministerstvo dopravy neztotožnilo. Státní podnik Povodí Odry – jako vládou určený investor protipovodňových opatření na horní Opavě – se tak zase o kousek přiblížil k vydání územního rozhodnutí.

Post your comments here