V čem spočívá přínos či unikátnost přehrady Nové Heřminovy

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéV čem spočívá přínos či unikátnost přehrady Nové Heřminovy
30.03.2021

Protipovodňová opatření na horní Opavě je komplexním projektem, který v sobě zahrnuje klíčový prvek – vodní nádrž, a dále stavby suchých nádrží, ochranných říčních hrází i ekologických prvků, a to vše na velmi rozsáhlém území. Právě toto území od obce Zátor, přes Krnov až po město Opavu včetně bylo v roce 1997 nejvíce postiženo katastrofální povodní.  Žije zde kolem 16 tisíc obyvatel, kteří jsou stále ohrožení 100letou povodní a  6 tisíc z nich stále bydlí v místech s nepřijatelným povodňovým rizikem, tj. extrémním ohrožením velkou vodou, což je přibližně 40% ,  ve městě  Opavě se jedná zhruba o 10 % obyvatel. V pásmu stoletého záplavového území je zhruba 1900 budov a z nich je přes 800 opět v nepřijatelném povodňovém riziku a jedná se o komplexy škol, školek, nebo zařízení pro seniory včetně objektů, které využívají složky integrovaného záchranného systému. Proto vláda v roce 2008 rozhodla o zahájení projektu, který zahrnuje nejen technická opatření, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Nádrž Nové Heřminovy bude obsahovat ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační prostupnost přehradní hráze pro vodní organismy a živočichy, pokračování v transportu sedimentů i po výstavbě přehrady a přírodě blízké úpravy říční nivy Opavy mimo intravilány měst a obcí. Do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě patří 5 suchých nádrží, hráze proti zpětnému vzdutí v obcí Nové Heřminovy, říční hráze v obcích Zátor, Brantice, Holasovice a městě Krnově. V rámci projektu musí státní podnik Povodí Odry také modernizovat říční hráze na polském území pod Krnovem jako kompenzační opatření a dále je potřebné vybudovat přeložku silnice I. třídy Bruntál – Krnov kolem zátopy vodní nádrže, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Tyto stavby včetně vodního díla Nové Heřminovy jsou naprojektovány tak, aby společně tvořily jeden funkční celek protipovodňových opatření. To znamená, že není možné nějakou část vynechat. V současnosti jsou již zhotoveny a v provozu 4 suché nádrže, budují se říční hráze v Holasovicích a na polském území, projektujeme ochranné hráze v Zátoru a v Branticích a již nyní jsou funkční měřicí stanice napojené na centrální dispečink do Ostravy a již zkvalitnily předpověď povodňových průtoků, které proběhly v roce 2020. V letošním roce bylo zahájeno územní řízení pro stavbu vodního díla Nové Heřminovy, což je z hlediska přípravy přehrady klíčový dokument, který umísťuje vodní dílo do terénu. Předpokládáme, že dále zahájíme projekční práce na městské trati Opavy přes Krnov a bude se pokračovat v projekčních pracích na nádrži Nové Heřminovy a na objektech, které s nádrží souvisí. Zvolená varianta malé nádrže umožnila zachovat kolem 80% původní zástavby obce, přesto bude potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Holasovice a ve městě Krnov celkem 70 hlavních staveb a řadu vedlejších objektů.  Území pod přehradní hrází a zátopa, která k hrázi přináleží, je prakticky vypořádána. Finanční náhrada za vykoupené nemovitosti byla velice komfortní. Bohužel ojedinělé nemovitosti budou muset být vyvlastněny. Z hlediska historického se jedná o první přehradu, která bude postavena po roce 1989 v České republice. Poslední dokončená vodní nádrž na území ČR byla v roce 1997 Slezská Harta. Celý projekt protipovodňových opatření na horní Opavě včetně vodního díla Nové Heřminovy je financován státem, jeho přípravou byl pověřen státní podnik Povodí Odry. Nádrž Nové Heřminovy bude řešit oba hydrologické extrémní jevy, povodně a sucho. Z důvodu významného kolísání hladiny zátopy, které souvisí s budoucím vodním hospodářstvím nádrže, jež bude eliminovat zmiňované extrémy, byl zvolen historicky osvědčený materiál pro přehradní hráz, tj. bude se jednat o betonovou konstrukci. Předpokládá se, že při povodňové funkci se zvýší hladina zátopy v řádu hodin a dnů až o 11 metrů. Vlastní zahájení stavby přehradní hráze se souvisejícími objekty nezbytnými pro její funkci se předpokládá kolem roku 2025 s dokončením všech stavebních objektů po roce 2030. Následně bude Vodní dílo Nové Heřminovy uvedeno do trvalého provozu a nádrž doplní existující Vodohospodářskou soustavu povodí Odry.

Post your comments here