Víte jak velké je povodňové ohrožení na horním toku řeky Opavy?

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéVíte jak velké je povodňové ohrožení na horním toku řeky Opavy?
24.09.2018

Vážení občané měst a obcí na horním toku řeky Opavy. S ohledem na to, že příprava a již také realizace opatření pro snížení povodňových rizik probíhá delší časové období, přibývá také údajů, které popisují kolik obyvatel a objektů by přehrada v Nových Heřminovech a navazující opatření ochránila. Rádi bychom Vás dnes seznámili s údaji, které jsou uvedeny v Dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem, které byly pořízeny v roce 2014 a jsou zatím posledním shrnutím počtu ohrožených obyvatel a budov v jednotlivých obcích na horní Opavě. Údaje se rovněž zaměřují na takzvané citlivé objekty, na které musí být v záplavovém území brán zvláštní zřetel jako školy, školky, domovy pro seniory, objekty integrovaného záchranného systému, kulturní památky a podobně. Dokumentace byly pořízeny na základě Směrnice Evropské unie o zvládání povodňových rizik s využitím jednotné metodiky pro všechny podobné oblasti v Česku a také s využitím všech dostupných státních statistických podkladů. Zmíněné oblasti s významným povodňovým rizikem zasahují téměř celé území, kam bude svým účinkem zasahovat přehradní nádrž Nové Heřminovy. Výjimkou jsou obce Holasovice a místní část obce Brumovice, Pustý Mlýn, které v tomto výčtu nejsou, tudíž by celková čísla byla ještě vyšší.

Ohrožení obyvatel

Pokud bereme v úvahu, že přehrada s ostatními opatřeními ochrání obce Zátor, Brantice, města Krnov a Opava, potom by celkový počet obyvatel v dosahu stoleté povodně činil 16 379. S ohledem na to, že opatření na horní Opavě neřeší povodňovou ochranu Vávrovic a Držkovic, lze zaokrouhleně dojít k číslu 16 000 ochráněných obyvatel. Největší část z nich bydlí v Krnově – 10 049, potom v Opavě – cca 5000, nezanedbatelná část ale také v Branticích – 499 a v Zátoru – 478. S ohledem na celkový počet obyvatel obcí se jedná v Krnově, Branticích a Zátoru přibližně o 40% bydlících, v Opavě potom o přibližně 10%.

Ohrožení objektů

Na stejném území – od Zátoru po město Opavu by přehrada a navazující opatření ochránila téměř 1900 budov. Opět se jich nejvíce, a to 1016 nachází v Krnově, přibližně 500 v Opavě, 200 v Branticích a 165 v Zátoru.

Ohrožení školek, škol a domovů pro seniory

Snad nejzávažnějším problémem je za povodně ochrana dětí a evakuace obyvatel se sníženou možností pohybu či s různým druhem postižení z dosahu velké vody. V uvedeném území se nachází v území ohroženém stoletou vodou 17 základních, mateřských a středních škol. V Opavě jde například o komplexy základních škol na ulici E. Beneše a Šrámkova, každý pro 800 žáků, v Krnově je největším školním objektem základní škola na ulici Žižkova pro 500 žáků. Jsou zde také další dvě školní zařízení pro žáky se zdravotním postižením a speciálními potřebami. Na okrajích či v blízkosti záplavového území se nachází další školní objekty, např. ZŠ v Zátoru. Pokud bychom se věnovali zařízením pro seniory, napočítali bychom v záplavovém území 3 objekty, a to všechny v Krnově.

Ohrožení dalších objektů citlivých z hlediska funkce společnosti

V dosahu stoleté vody se v území ohroženém záplavou stoleté povodně na horní Opavě nachází také objekty, které by při vyřazení z funkce znamenaly ochromení širšího území, objekty integrovaného záchranného systému, objekty s vysokou kulturní hodnotou a to v celkovém počtu 59. V Krnově se jedná např. o rozvodnu elektrické sítě a dva významné zdroje tepla.

Věříme, že tento prostý výčet stačí na to, abychom si udělali představu o povodňovém ohrožení v naší oblasti. Vysoký počet obyvatel v záplavovém území, velký počet školních a dalších sociálních zařízení by znamenal za povodně vysoké nároky na evakuaci a na jednotky a prostředky integrovaného záchranného systému (IZS). To vše v podmínkách, kdy jsou mnohé silnice zaplaveny a uzavřeny, ohrožena je dodávka elektrického proudu a mobilní spojení, některé objekty IZS zaplaveny. Uvedený výčet povodňového ohrožení snad povede k zamyšlení u těch, kteří se dosud nerozhodli podpořit realizaci opatření ke snížení tohoto rizika anebo ho dokonce svými aktivními kroky napadají a snaží se jeho přípravu zastavit či zbrzdit.

Post your comments here