Vstupovat do opuštěných domů určených k demolici je nebezpečné

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéVstupovat do opuštěných domů určených k demolici je nebezpečné
21.01.2020

Realizace protipovodňových opatření v rámci horního toku řeky Opavy pokračují. Aby mohly být postupně realizovány jednotlivé stavební celky, státní podnik Povodí Odry prováděl výkupy pozemků a nemovitostí, které nyní čekají na demolice. Jedná se o opuštěné objekty, které lákají některé zvědavce ke vstupu do mnohdy nebezpečných míst, přestože jsou tato místa označena výstražnými cedulkami.

Znovu proto apelujeme na občany, aby nás v případě podezřelých vstupů cizích osob do vykoupených nemovitostí neprodleně o této skutečnosti informovali. Samotné objekty jsou často ve špatném technickém stavu a může dojít k ohrožení zdraví či dokonce života, i když se pracovníci Povodí Odry snaží o zabezpečení těchto objektů.

Na základě upozornění pana starosty Nových Heřminov jsme řešili situaci s nepovoleným parkováním na pozemcích v prostoru okolo křižovatky silnice I/45 a silnice vedoucí do Milotic. Po zkušenostech na jiných obdobných pozemcích a s ohledem na konfiguraci terénu jsme se rozhodli řešit problém vybudováním liniového oddělovacího příkopu, který zamezí vjezdu z komunikace I/45, ale i z odbočky na Milotice.

Pozemek č. p. 1845/5 bezprostředně sousedící s komunikací je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a je v ochranném pásmu komunikace I/45 ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Provedení zásahu tedy musí předcházet schválení těchto institucí. V současné době již máme některá potřebná vyjádření a jednáme o převedení potřebného pozemku na státní podnik Povodí Odry.

Do doby vyřešení všech potřebných povolení jsme přistoupili k provizornímu řešení.

Dále bylo na žádost paní starostky Zátoru řešeno zabezpečení dvou objektů v části Loučky. Jednalo se v prvním případě o objekt č. p. 219 bývalé hasičárny, kdy proběhlo zabezpečení oken a vrat proti vniknutí. Ve druhém případě šlo o objekt č. p. 95 bývalé autolakovny, kde vzhledem k odlehlosti od zástavby a neefektivnosti rozumného zabezpečení proběhl také celkový úklid objektu, tak aby nedošlo k případnému zranění nepovolaných osob, včetně osazení zákazových značek.

Post your comments here