Výkupy nemovitostí v souvislosti se stavbou přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéVýkupy nemovitostí v souvislosti se stavbou přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa
13.11.2018

V rámci přípravy stavby Opatření na horní Opavě je nutné zabezpečit následnou dopravní infrastrukturu území. Z tohoto důvodu je připravována stavba „Přeložka silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Státní podnik Povodí Odry na základě vládního usnesení č. 529 ze dne 24. července 2017 provádí majetkoprávní vypořádání nemovitostí potřebných k zabezpečení realizace stavby.

Státní podnik Povodí Odry obdržel v lednu letošního roku podklady projektové dokumentace pro tuto stavbu, které obsahovaly také soupis nemovitostí dotčených trvalým záborem stavby „Přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“. Ihned byla zahájena jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a to formou osobních návštěv a dvou veřejných informačních schůzek, které proběhly na obecním úřadě v obci Zátor v průběhu měsíce února. K dnešnímu dni již byli osloveni všichni vlastníci, jejichž nemovitosti jsou trvalým záborem stavby dotčeny.

Nyní probíhá projednávání připomínek vlastníků, připravují se podklady a uzavírají se majetkoprávní smlouvy. Majetkoprávní vypořádání by mělo proběhnout částečně do konce letošního roku a v průběhu roku příštího.

Pro výkup nemovitostí byly vládním usnesením stanoveny ceny, které jsou koncipovány tak, aby byly nadstandardní a částečně kompenzovaly nemajetkovou újmu způsobenou vlastníkům výkupem. Za tyto ceny budou nemovitosti v letošním a příštím roce vykupovány. Poté budou případné nevykoupené nemovitosti předány k dořešení investorovi stavby (ŘSD). Ten bude na základě zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, pozemky oceňovat dle § 3b tohoto zákona následovně:

  1. a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku,
  2. b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku nebo stavby.

Cena pozemku nebo stavby bude ve znaleckém posudku vždy určena podle jejich skutečného stavu. Nebude se přitom přihlížet k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury.

Nedojde-li ani za tohoto režimu k získání práv k nemovitostem potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“, bude investor nucen přistoupit k postupu dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Náhrada za nemovitosti je tímto zákonem stanovena na základě oceňovacího předpisu dle jejich skutečného stavu a nepřihlédne se k ovlivnění ceny v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění.

Pozemky jsou pro účely stanovení náhrad rozděleny takto:

– pozemky stavební – ve smyslu §9 odst. 1 písm. a bodu 2 zákona č. 151/97 Sb. se jedná o pozemky skutečně zastavěné nebo o pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, v druhu ostatní plochy staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jeden funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem za účelem jejich společného využití,

– pozemky nestavební – všechny ostatní pozemky (trvalý travní porost, orná půda, lesní pozemek, ostatní plocha).

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nelze než doporučit vlastníkům dotčených nemovitostí, aby majetkoprávní vypořádání realizovali v průběhu let 2018–2019, což je pro ně finančně nejvýhodnější varianta.

Případné dotazy k majetkoprávnímu vypořádávání stavby „Přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“ je možné také projednat individuálně, a to na telefonním čísle 596 657 208, případně osobně v infocentru v obci Nové Heřminovy, které státní podnik Povodí Odry v obci zřídil. Infocentrum se nachází v areálu firmy A.B. TITAN s.r.o. a je otevřeno a veřejnosti k dispozici každý první čtvrtek v měsíci od 14 do 16 hodin.

Post your comments here