Základní informace o opatřeních na horní Opavě

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéZákladní informace o opatřeních na horní Opavě
22.07.2021

S ohledem na rozsah opatření na horní Opavě a na časovou náročnost přípravy a zhotovení jednotlivých opatření od Karlovic přes Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Krnov až po Holasovice, včetně vlivu velké vody pro město Opavu se státní podnik Povodí Odry rozhodl zrekapitulovat základní informace o celém projektu.

Hlavním důvodem výstavby víceúčelové nádrže na řece Opavě v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků a jejich účinné tlumení. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro vodní organismy a živočichy, včetně ryb v době sucha, resp. nedostatku povrchové vody a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

 Nejdůležitější funkcí heřminovské přehrady je tedy tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě. Za běžné povětrnostní situace a za běžného provozu se bude hladina v nádrži pohybovat na úrovni zásobní hladiny, při níž je objem akumulované vody kolem 3 mil. m3 a hloubka u hráze bude dosahovat cca 12m, a na této úrovni bude hladina vody v nádrži po převážnou část roku. Za povodní dojde k zachycení velké vody, kdy hladina v nádrži pak může stoupat (při regulovaném neškodném odtoku) až do výšky maximální hladiny, tedy do objemu okolo 14,5 mil. m3. Na snížení povodňových vln je určeno celých 80 % z objemu nádrže Nové Heřminovy. Laicky řečeno, v době vysokých průtoků přehradní hráz zadrží velké vody, které jsou pak postupně vypouštěny v době, kdy již nezpůsobují škody pod přehradou. Pokud jsou přítoky tak velké, že se retenční objem přehrady, určený k zachycení povodní naplní, voda bezpečnostním přelivem volně protéká pod hráz. Taková situace je však velmi málo pravděpodobná a bude se vykytovat až při povodních větších než stoleté vody, ale i na ty bude mít zmírňující vliv.

Druhým extrémem je období sucha, kdy díky vypouštění naakumulované vody může přehrada zajistit v řece vodu, která je potřebná pro vodní živočichy a zachování její kvality až po soutok s Moravicí. Současně, jak bylo výše zmíněno, může být nádržvelmi prospěšnou stavbou pro bruntálský region, jako místo k rozvoji vodních sportů a rekreaci a může přinést místním obyvatelům také pracovní příležitosti a finanční prostředky.

Je nutné zdůraznit, že se jedná o rozsáhlý projekt, který v sobě zahrnuje klíčový prvek – vodní nádrž, a dále stavby suchých nádrží, úpravy toků a ochranných říčních hrází i ekologických prvků, a to vše na velmi rozsáhlém území. Právě toto území od obce Zátor až po město Opavu bylo v roce 1997 nejvíce postiženo katastrofální povodní.  Žije zde kolem 16 000 obyvatel, kteří jsou stále ohrožení 100letou povodní a cca 6 000 z nich stále bydlí v místech s nepřijatelným povodňovým rizikem, tj. extrémním ohrožením velkou vodou. V ohroženém pásmu je zhruba 1900 budov, jedná se o komplexy škol, školek, nebo zařízení pro seniory včetně objektů, které využívají složky integrovaného záchranného systému. Proto Vláda ČR v roce 2008 rozhodla o zahájení projektu, který zahrnuje nejen technická opatření, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Nádrž Nové Heřminovy bude tedy obsahovat ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly nikde realizovány. Jedná se o migrační prostupnost pro vodní organismy a živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a částečně novou říční nivu.

Do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě patří 5 suchých nádrží, hráze proti zpětnému vzdutí v obcí Nové Heřminovy, úpravy toků, říční hráze v obcích Zátor, Brantice, Holasovice a městě Krnově. V rámci projektu se staví ochranné hráze na polském území pod Krnovem jako kompenzační opatření a dále je potřebné vybudovat přeložku silnice I. třídy Bruntál – Krnov kolem zátopy vodní nádrže, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Tyto stavby včetně vodního díla Nové Heřminovy jsou naprojektovány tak, aby společně tvořily jeden funkční celek protipovodňových opatření. To znamená, že není možné nějakou část vynechat. V současnosti jsou již v provozu 4 suché nádrže, stavíme hráze v Holasovicích a na polském území, projektujeme ochranné hráze v Zátoru a v Branticích a již nyní jsou funkční měřicí stanice srážek a průtoků napojené na centrální dispečink do Ostravy. V letošním roce bylo zahájeno územní řízení pro stavbu vodního díla Nové Heřminovy. Předpokládám, že v letošním roce zahájíme projekční práce na městské trati Opavy přes Krnov a bude se pokračovat v projekčních pracích na nádrži Nové Heřminovy a na objektech, které s nádrží souvisí.

Zvolená varianta malé nádrže umožnila zachovat 80% původní zástavby obce, přesto bude potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Holasovice a ve městě Krnov celkem 70 hlavních staveb a řadu vedlejších objektů a drobných staveb. Finanční náhrada za vykoupené nemovitosti byla velice komfortní. Nyní máme v zátopě budoucí přehrady majetkově vypořádáno prakticky 99% nemovitostí. Majetkoprávní jednání však nebyla jednoduchá, a pokud se nedohodneme se zbývajícím jedním procentem vlastníků, budeme muset přistoupit k procesu vyvlastnění, neboť se jedná o stavbu ve veřejném zájmu.

Celý projekt protipovodňových opatření na horní Opavě včetně vodního díla Nové Heřminovy je financován státem, jeho přípravou byl pověřen státní podnik Povodí Odry. Nádrž Nové Heřminovy bude řešit oba hydrologické extrémní jevy, povodně a sucho. Z důvodu významného kolísání hladiny zátopy, které souvisí s budoucím vodním hospodářstvím nádrže, jež bude eliminovat zmiňované extrémy, byl zvolen historicky osvědčený materiál pro přehradní hráz, tj. bude se jednat o betonovou konstrukci. Předpokládá se, že při povodňové funkci se zvýší hladina zátopy v řádu hodin a dnů až o 15 metrů.

Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy kompenzace a pobídky státu doposud nevyužila.

Post your comments here