Přehrada Nové Heřminovy s ekologickými prvky

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéPřehrada Nové Heřminovy s ekologickými prvky
16.05.2017

Koncepce ochrany před povodněmi v oblasti horní Opavy je založena na funkci nádrže Nové Heřminovy, která bude schopna transformovat v profilu nádrže Q100= 206 m3/s na 100 m3/s. Vodní nádrž s celkovým objemem 14,61 mil. m3 za 1,89 mld. Kč bude doplněna souborem dalších protipovodňových opatření fungujících jako celek a to po toku od obce Nové Heřminovy na Bruntálsku až po město Opavu.

Přehrada Nové Heřminovy je navržena z bezpečnostních důvodů jako tzv. tížná betonová hráz s doplněním o samostatné environmentální prvky pro zlepšení ekologické kvality stavu vodního toku, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační prostupnost pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a novou říční deltu.  Celkové náklady na realizaci ekologických opatření na řece Opavě se předpokládají ve výši 1,9 miliardy Kč.

Prvním z nich je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování – migraci – zde žijícím rybám a dalším obyvatelům vodního prostředí.  Jedná se o přibližně 4 km dlouhý potok či náhon, který odbočí z řeky Opavy nad nádrží a po levém břehu bude sledovat nádrž, speciálním prostupem projde hrází a po několika serpentinách bude zaústěn do Opavy pod hrází. Je tedy navržen po diskusi se specialisty jako přírodní koryto, které propojí řeku Opavu pod a nad nádrží.

Dalším novým prvkem je způsob převádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky zajišťují dynamiku vývoje koryta a vhodné životní podmínky pro mnoho říčních organismů.  Těsně nad nádrží Nové Heřminovy je navržena sedimentační nádrž – rozšíření řeky – kde se budou štěrky za povodní usazovat. Odtud se budou po odeznění povodně převážet pod nádrž, kde bude připraven další prostor, kde si je bude řeka zase rozplavovat a unášet. Aby sedimentační i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, prověřoval se a upravoval jejich návrh na hydraulických modelech VUT v Brně. Technické a ekologické aspekty jsou zde v souladu, neboť toto opatření také násobně prodlužuje životnost nádrže jako technického prvku.

Třetím aspektem je doplnění přírodního prostředí přímo na vtoku Opavy do nádrže. Rozrameněním toku zde vznikne tzv. říční delta s měnícími se rameny a bohatou vegetací. Jako kompenzační opatření k přehradě jsou potom podobné přírodní úpravy toku, tzv. revitalizace, navrženy také na řece Opavě pod nádrží, vždy v úsecích mezi obcemi.

Post your comments here