Zástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéZástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel
25.05.2018

Zástupci měst a obcí diskutovali s vodohospodáři o urychlení realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Sešli se v Krnově na jednání a společně apelovali na Vládu ČR, Moravskoslezský kraj a Povodí Odry, aby urychlili proces realizace protipovodňových opatření na horní Opavě. Projekt s variantou malé přehrady, kdy je zachováno 80% obce Nové Heřminovy je dobré kompromisní řešení pro 16 tisíc obyvatel žijících v regionu, kteří mohou být různým způsobem zasaženi povodní. Na jednání zaznělo upozornění na další extrém a tím je sucho. Přehrada by také mohla nadlepšovat průtoky v řece v době, kdy je sucho čím dál větším ohrožením v souvislosti s klimatickou změnou. Projekt opatření proti velké vodě se realizuje již 10 let. Současná podoba projektu je vyvážená z hlediska protipovodňového, environmentálního i ekonomického s minimálním zásahem do obce Nové Heřminovy.

Záměr realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy (tzv. „menší varianta“) v kombinaci s dalšími opatřeními byl schválen Vládou České republiky usnesením č. 444 ze dne 21. 4. 2008. Záměr je zahrnut v Politice územního rozvoje ČR a také v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje v bodě 105 zásad v kapitole G. I., jako veřejně prospěšná stavba.

„Důležité je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2014 ve věci kasační stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kdy byl zamítnut návrh na zrušení Zásad územního rozvoje,“ konstatoval Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry a dodal: “V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou potvrzeny Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve kterých je již celý protipovodňový projekt zahrnut a také v nich soud konstatoval, že zde existuje silný zájem jiných dotčených obcí na realizaci, žalobou napadané části ZÚR, týkající se přehrady Nové Heřminovy.“

„Vodní dílo Nové Heřminovy naplňuje požadavek na celostátní veřejný zájem „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území“ a znamená realizaci významného protipovodňového opatření, chránícího rozsáhlé území podél toku řeky Opavy včetně sídel se značným počtem obyvatel. Proto převažuje veřejný zájem na ochraně cca 16 000 obyvatel žijících v ohroženém území Q100, z nichž se 2 000 nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši cca 17 miliard Kč,“ doplnil Petr Březina, technický ředitel, státního podniku Povodí Odry.

„Naléhavost protipovodňové ochrany vyplynula právě z historického kontextu v dané oblasti, který prokázal, že ztráty a škody způsobené povodněmi mohou dosáhnout společensky neakceptovatelné výše. Taktéž nejhlubší sucho za dobu pozorování v povodí Odry v letech 2015 – 2016 podporuje realizaci vodního díla z pohledu výše uvedeného veřejného zájmu,“ ukončil Petr Březina.

Jednání se účastnili zástupci Povodí Odry, zástupce ŘSD, primátor města Opavy, starostky a starostové měst a obcí Krnov, Bruntál, Zátor, Čaková, Brantice, Široká Niva a Brumovice.

Memorandum

PDF: Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba vodního díla Nové Heřminovy

Post your comments here