Pokračujeme v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě

2.09.2019

Vážení občané, dovolte mi, abych jako nový generální ředitel státního podniku Povodí Odry vyjádřil plnou podporu realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy, kam patří i výstavba vodního díla Nové Heřminovy, a ubezpečil vás, že ve své činnosti navážu na své předchůdce. Státní podnik Povodí Odry pod mým vedením se jako investor plánovaných protipovodňových

Více zde

Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích

12.06.2019

Také v roce 2019 bude státní podnik Povodí Odry pokračovat v realizaci jednotlivých částí opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy výstavby vodního díla Nové Heřminovy. Mezi významné stavební práce zmíněných protipovodňových opatření patří výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Místem stavby je pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení prací je plánováno na

Více zde

Rekonstrukce jezu Kunov

16.05.2019

Tato rekonstrukce představuje další významnou stavební akci, která bude v letošním roce zahájena v rámci projektu Opatření na horní Opavě. Hlavním účelem rekonstrukce jezu Kunov je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu, vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřicího místa pro plánované vodní dílo Nové

Více zde

Přehrady a klimatická změna

24.04.2019

Úloha přehrad na severní Moravě a ve Slezsku Region severní Moravy a Slezska zažil za posledních 25 let několikrát projevy extrémního počasí. Ze všech těchto epizod nejvíce vyčnívají katastrofální povodně v roce 1997 s dvaceti oběťmi na životech a velké sucho v roce 2015, kdy hrozilo omezení dodávek vody. Zásobování pitnou vodou je v regionu zajištěno z více než 80

Více zde

S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami

5.02.2019

Dotazy obyvatel Nových Heřminov i ostatních obcí a měst na horní Opavě v rámci celého projektu protipovodňových opatření bude od letošního roku státní podnik Povodí Odry řešit na základě individuálně sjednaných schůzek, které budou zaměřeny na konkrétní dotazy či požadavky. V současnosti se tato alternativa jeví pro jednotlivé tazatele jako pohodlnější a zajímavější. Činnost Informačního centra v Nových

Více zde

Přehrada Nové Heřminovy byla v územním plánu kraje potvrzena

18.01.2019

Ústavní soud zamítl stížnost obce. Ústavní soud rozhodl dne 8. listopadu 2018 o tom, že nebyla porušena ústavně zaručená práva obce Nové Heřminovy na samosprávu, ochranu majetku a soudní ochranu ve věci vymezení plochy pro opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě prostřednictvím nádrže Nové Heřminovy v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR). Podobně již

Více zde

Dostavěli jsme suchou nádrž Loděnice

8.01.2019

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě byla v prosinci letošního roku ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice za necelých 33 mil. Kč. Má ochránit obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Stavební práce na hrázi suché nádrže, která je vysoká 5,4m a dlouhá 286m,

Více zde

Vodohospodářský dispečink je napojen na 159 měřicích stanic

27.11.2018

Státní podnik Povodí Odry provozuje na svém území síť 159 měřicích stanic, přičemž v 95 stanicích je měřena hladina vody v korytě (z této hodnoty je následně odvozován průtok) a v 99 stanicích jsou měřeny dešťové srážky. V některých stanicích je měřena jak hladina vody, tak dešťová srážka. Všechny měřené údaje jsou zhruba do pěti minut přeneseny na vodohospodářský dispečink podniku,

Více zde

Výkupy nemovitostí v souvislosti se stavbou přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa

13.11.2018

V rámci přípravy stavby Opatření na horní Opavě je nutné zabezpečit následnou dopravní infrastrukturu území. Z tohoto důvodu je připravována stavba „Přeložka silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Státní podnik Povodí Odry na základě vládního usnesení č. 529 ze dne 24. července 2017 provádí majetkoprávní vypořádání nemovitostí potřebných k zabezpečení

Více zde

Víte jak velké je povodňové ohrožení na horním toku řeky Opavy?

24.09.2018

Vážení občané měst a obcí na horním toku řeky Opavy. S ohledem na to, že příprava a již také realizace opatření pro snížení povodňových rizik probíhá delší časové období, přibývá také údajů, které popisují kolik obyvatel a objektů by přehrada v Nových Heřminovech a navazující opatření ochránila. Rádi bychom Vás dnes seznámili s údaji, které jsou uvedeny v Dokumentacích

Více zde