Přehrada Nové Heřminovy byla v územním plánu kraje potvrzena

18.01.2019

Ústavní soud zamítl stížnost obce. Ústavní soud rozhodl dne 8. listopadu 2018 o tom, že nebyla porušena ústavně zaručená práva obce Nové Heřminovy na samosprávu, ochranu majetku a soudní ochranu ve věci vymezení plochy pro opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě prostřednictvím nádrže Nové Heřminovy v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR). Podobně již

více zde

Dostavěli jsme suchou nádrž Loděnice

8.01.2019

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě byla v prosinci letošního roku ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice za necelých 33 mil. Kč. Má ochránit obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Stavební práce na hrázi suché nádrže, která je vysoká 5,4m a dlouhá 286m,

více zde

Vodohospodářský dispečink je napojen na 159 měřicích stanic

27.11.2018

Státní podnik Povodí Odry provozuje na svém území síť 159 měřicích stanic, přičemž v 95 stanicích je měřena hladina vody v korytě (z této hodnoty je následně odvozován průtok) a v 99 stanicích jsou měřeny dešťové srážky. V některých stanicích je měřena jak hladina vody, tak dešťová srážka. Všechny měřené údaje jsou zhruba do pěti minut přeneseny na vodohospodářský dispečink podniku,

více zde

Výkupy nemovitostí v souvislosti se stavbou přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa

13.11.2018

V rámci přípravy stavby Opatření na horní Opavě je nutné zabezpečit následnou dopravní infrastrukturu území. Z tohoto důvodu je připravována stavba „Přeložka silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Státní podnik Povodí Odry na základě vládního usnesení č. 529 ze dne 24. července 2017 provádí majetkoprávní vypořádání nemovitostí potřebných k zabezpečení

více zde

Víte jak velké je povodňové ohrožení na horním toku řeky Opavy?

24.09.2018

Vážení občané měst a obcí na horním toku řeky Opavy. S ohledem na to, že příprava a již také realizace opatření pro snížení povodňových rizik probíhá delší časové období, přibývá také údajů, které popisují kolik obyvatel a objektů by přehrada v Nových Heřminovech a navazující opatření ochránila. Rádi bychom Vás dnes seznámili s údaji, které jsou uvedeny v Dokumentacích

více zde

Kdo zažil povodně, nikdy nezapomene

19.09.2018

Říká mimo jiného v rozhovoru starostka obce Zátor Ing. Salome Sýkorová, s níž jsme si povídali o povodních a realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Paní starostko, na jaře proběhla beseda s občany na téma protipovodňová opatření na horní Opavě. Jak je pro vás a občany Zátoru tento projekt zásadní?   Kdo zažil ničivé povodně z let

více zde

Úvaha o významu výsledků referenda

17.09.2018

Vedení obce Nové Heřminovy zdůvodňuje svůj odmítavý postoj k výstavbě přehrady především výsledkem referenda z roku 2008, ve kterém, jak tvrdí, se občané vyslovili proti záměru výstavby přehrady. Ve všech správních řízeních v rámci povolovacího procesu přehrady tak podává odvolání, a prodlužuje tím územní řízení a oddaluje zahájení výstavby přehrady. Pojďme se však na toto referendum podívat s odstupem

více zde

Obec Zátor bude mít čističku odpadních vod

13.08.2018

Do souboru staveb v rámci připravovaných „Opatření na horní Opavě“ byla zařazena i stavba čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Zátor. Návrh ČOV předpokládá postupné připojování odpadních splaškových vod od obyvatel ze spádové oblasti v závislosti na výstavbě kanalizačních systémů. Postupný nárůst zatížení navrhované ČOV je rozdělen celkem do čtyř etap: v 1. etapě k roku 2020 bude do ČOV Zátor

více zde

Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy

23.07.2018

Předtím, než blíže popíšeme fungování připravované vodní nádrže Nové Heřminovy, dovolte, abychom vás krátce seznámili s obecnou funkcí přehrad. Hlavní funkcí údolních nádrží v povodí řeky Odry je dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro průmysl a služby, transformace neboli snižování povodňových průtoků, nadlepšení průtoků v tocích v období sucha a v neposlední řadě u některých nádrží i

více zde

Ochrana obce Karlovice před velkou vodou

11.07.2018

Koncepce ochrany obce Karlovice v Jeseníkách byla vytvořena po povodni v roce 1997 a nyní probíhá výstavba klíčového prvku protipovodňových opatření suché nádrže Jelení. Obec Karlovice leží na horním toku řeky Opavy a jejím územím dále protéká bystřina Kobylí potok, který nad obcí přibírá zprava Adamovský potok. Obec byla zasažena obrovskou povodní v roce 1997, která kulminovala na

více zde