Přehrada Nové Heřminovy doplní současnou vodohospodářskou soustavu v povodí Odry

25.02.2020

Výchozí zásadou pro zajištění dostatku vody pro pitné účely, průmysl a vodní toky je využití současných kapacit vodních děl, která byla na území povodí Odry v minulosti vybudována. Za tímto účelem byla provedena v průběhu let 2016 až 2019 aktualizace Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) a samostatně hospodařícího uzlu v povodí Olše. Byly generovány nové

více zde

Příprava demolic v rámci protipovodňových opatření na horní Opavě na rok 2020

6.02.2020

Státní podnik Povodí Odry je investorem vládou vybrané varianty menší přehrady Nové Heřminovy, která musí být doplněna dalšími protipovodňovými stavbami až po město Opavu. Vládou zvolená varianta menší přehrady umožňuje zachovat 80 % původní zástavby obce Nové Heřminovy. Přesto je ale potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice a Holasovice, ale

více zde

Vstupovat do opuštěných domů určených k demolici je nebezpečné

21.01.2020

Realizace protipovodňových opatření v rámci horního toku řeky Opavy pokračují. Aby mohly být postupně realizovány jednotlivé stavební celky, státní podnik Povodí Odry prováděl výkupy pozemků a nemovitostí, které nyní čekají na demolice. Jedná se o opuštěné objekty, které lákají některé zvědavce ke vstupu do mnohdy nebezpečných míst, přestože jsou tato místa označena výstražnými cedulkami. Znovu proto

více zde

Neustále posilujeme bezpečnost vodních děl

10.01.2020

Základním předpokladem fungování všech vodních děl je jejich bezpečnost. Vodní díla, jako jsou např. přehrady, nádrže, poldry, jezy a ochranné hráze, musejí být vzhledem k potřebě jejich dlouholeté funkčnosti pod neustálou kontrolou. Kontrola se provádí v rámci technickobezpečnostního dohledu (dále TBD). Obecně se pojmem TBD rozumí zjišťování technického stavu určených vodních děl sloužících ke vzdouvání nebo

více zde

Termín příštích vydání zpravodaje Vodohospodáři informují bude reagovat na aktuální dění v rámci projektu Protipovodňová opatření na horní Opavě

6.01.2020

V roce 2019 státní podnik Povodí Odry přistoupil ke snížení počtu vydaných zpravodajů na tři čísla ročně. V roce 2020 počet vydání bude zachován, jedinou změnou bude termín vydání, který vždy přizpůsobíme aktuální situaci. Zpravodaj Vodohospodáři informují budeme i nadále distribuovat zdarma na obecní a městské úřady v obcích i městech ležících v povodí horního toku řeky Opavy. V elektronické

více zde

Pokračujeme v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě

2.09.2019

Vážení občané, dovolte mi, abych jako nový generální ředitel státního podniku Povodí Odry vyjádřil plnou podporu realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy, kam patří i výstavba vodního díla Nové Heřminovy, a ubezpečil vás, že ve své činnosti navážu na své předchůdce. Státní podnik Povodí Odry pod mým vedením se jako investor plánovaných protipovodňových

více zde

Povodí Odry letos zahájí výstavu ochranných hrází v Holasovicích

12.06.2019

Také v roce 2019 bude státní podnik Povodí Odry pokračovat v realizaci jednotlivých částí opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy výstavby vodního díla Nové Heřminovy. Mezi významné stavební práce zmíněných protipovodňových opatření patří výstavba ochranných hrází v obci Holasovice. Místem stavby je pravý břeh řeky Opavy v ř. km 48,5 až 50,0. Zahájení prací je plánováno na

více zde

Rekonstrukce jezu Kunov

16.05.2019

Tato rekonstrukce představuje další významnou stavební akci, která bude v letošním roce zahájena v rámci projektu Opatření na horní Opavě. Hlavním účelem rekonstrukce jezu Kunov je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu, vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřicího místa pro plánované vodní dílo Nové

více zde

Přehrady a klimatická změna

24.04.2019

Úloha přehrad na severní Moravě a ve Slezsku Region severní Moravy a Slezska zažil za posledních 25 let několikrát projevy extrémního počasí. Ze všech těchto epizod nejvíce vyčnívají katastrofální povodně v roce 1997 s dvaceti oběťmi na životech a velké sucho v roce 2015, kdy hrozilo omezení dodávek vody. Zásobování pitnou vodou je v regionu zajištěno z více než 80

více zde

S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami

5.02.2019

Dotazy obyvatel Nových Heřminov i ostatních obcí a měst na horní Opavě v rámci celého projektu protipovodňových opatření bude od letošního roku státní podnik Povodí Odry řešit na základě individuálně sjednaných schůzek, které budou zaměřeny na konkrétní dotazy či požadavky. V současnosti se tato alternativa jeví pro jednotlivé tazatele jako pohodlnější a zajímavější. Činnost Informačního centra v Nových

více zde